Po­li­ti­et an­hol­der 13 med vå­ben, pen­ge og stof­fer

BT - - NYHEDER -

Kø­ben­havn: 13 per­so­ner blev an­holdt og 14 adres­ser ransa­get, da po­li­tiets sa­er­li­ge ban­de­en­hed Task For­ce Øst i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti tors­dag slog til mod ro­ck­e­re i tre po­li­tik­red­se. Ak­tio­nen var ret­tet mod den for­holds­vis nye grup­pe No Sur­ren­der, som fle­re med­lem­mer af grup­pen Sa­tu­da­rah skif­te­de til i som­mer. I for­bin­del­se med ak­tio­nen be­slag­lag­de po­li­ti­et en stør­re ma­eng­de vå­ben. Des­u­den fandt po­li­ti­et et stør­re pen­ge­be­løb samt min­dre ma­eng­der ko­kain og hash. Syv af de 13 an­hold­te blev løsladt igen, mens de re­ste­ren­de seks bl.a. er sig­tet for over­tra­e­del­se af straf­fe­lovens narko­pa­ra­graf.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.