Dan­sker løb ma­ra­ton i Spanien og dø­de

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD per ki­lo­me­ter var han blandt de 150 før­ste til lø­be de 42 ki­lo­me­ter og kryd­se må­let i Ma­ra­ton Cab­ber­ty. Men ef­ter lø­bet fik man­den det skidt og måt­te ha­ve støt­te af lø­bets sama­rit­ter, skri­ver den lo­ka­le an­da­lu­si­ske avis Di­a­rio Sur. Lå liv­løs på al­ta­nen Sam­men med en an­den dansk fa­mi­lie, hav­de dan­ske­ren le­jet en lej­lig­hed på Pla­za de la Mer­ced i Ma­la­gas by­mid­te. Der mød­te han sit en­de­ligt.

Klok­ken 14:45 kom en an­den be­bo­er ud på lej­lig­he­dens al­tan og fandt den 53-åri­ge liv­løs på al­tangul­vet. Per­so­nen råb­te: »Hja­elp, han dør, han dør.«

Rå­bet blev hørt af en kvin­de­lig tje­ner på en re­stau­rant i ejen­dom­mens stu­e­e­ta­ge. Hun skynd­te sig op i lej­lig­he­den, hvor hun kon­sta­te­re­de, at der ik­ke var rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce, for­di dan­sker­ne ik­ke tal­te spansk.

»Han lå på gul­vet i en blod­pøl, mu­lig­vis for­di han har slå­et ho­ve­d­et, da han faldt,« si­ger et unavn­gi­vent øjen­vid­ne til Di­a­rio Sur.

Tje­ne­ren fik rin­get ef­ter en am­bu­lan­ce, men man­dens liv stod desva­er­re ik­ke til at red­de. Den af­dø­de ef­ter­la­der sig to børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.