Eg­mont tra­ek­ker 500 ar­tik­ler til­ba­ge

BT - - NYHEDER -

QU­RES­HI-SA­GEN va­e­ret for­fat­te­re til ar­tik­ler, der iføl­ge Eg­mont er ’købt gen­nem Mi­cha­el Qu­res­hi’.

Jour­na­li­sten, der bl.a. har en for­tid på BT, blev i sid­ste uge bort­vist fra Ek­stra Bla­det, da TV3 Sport af­slø­re­de, at han si­den 1999 i fle­re til­fa­el­de har gi­vet kil­der fal­ske nav­ne. Iføl­ge hans egen for­kla­ring er det sket for at be­skyt­te de fak­ti­ske kil­der. Qu­res­hi har dog af­vist – i for­tro­lig­hed – at gi­ve si­ne che­fer ind­blik i, hvem der gem­mer sig bag de op­dig­te­de nav­ne.

Eg­monts be­slut­ning føl­ger i kølvan­det på, at Ek­stra Bla­det og BT de se­ne­ste da­ge og­så har truk­ket en ra­ek­ke ar­tik­ler til­ba­ge.

Si­den sa­gen kom frem, er Mi­cha­el Qu­res­hi og­så ble­vet sat i for­bin­del­se med et i dag luk­ket, tvivl­s­omt hol­land­sk sports­bu­reau, og nu til­fø­jes alt­så end­nu et ka­pi­tel i sa­gen.

Eg­mont-di­rek­tør Klaus Hø­eg-Ha­gen­sen op­ly­ser nem­lig, at Mi­cha­el Qu­res­hi ik­ke kun har solgt si­ne eg­ne ar­tik­ler til Go­al, men og­så har va­e­ret mel­lem­mand og solgt uden­land­ske jour­na­li­sters hi­sto­ri­er til ma­ga­si­net, der pri­ma­ert hen­ven­der sig til fod­bol­din­ter­es­se­re­de børn i al­de­ren 10 til 14 år. I al­le til­fa­el­de er der ble­vet af­reg­net di­rek­te med Mi­cha­el Qu­res­hi. Stram­mer op på hånd­te­ring Og det er i det he­le ta­get me­get lidt, man i Eg­mont-kon­cer­nen ved om de jour­na­li­ster, der igen­nem åre­ne har va­e­ret skri­ben­ter i Go­al.

»Nej, det har vi ik­ke, hvad jeg er be­kendt med,« si­ger Klaus Hø­egHa­gen­sen.

»Jo, i bag­klog­ska­bens uli­de­ligt kla­re lys. Men vi har haft et sam­ar­bej­de med Mi­cha­el Qu­res­hi si­den slut-halv­fem­ser­ne. Og vi har ik­ke haft no­gen grund til at tro, at der var no­get galt. Men det her med­fø­rer, at vi stram­mer op på nog­le pro­ce­du­rer.«

Eg­mont-che­fen op­ly­ser, at Go­al har be­talt mel­lem 1.200 kr. og 1.800 kr. for ar­tik­ler­ne, og at sa­gen ik­ke får kon­se­kven­ser for an­sat­te i kon­cer­nen.

Go­al ud­kom­mer hver må­ned i Dan­mark, Fin­land, Tjek­ki­et og Tyr­ki­et.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Mi­cha­el Qu­res­hi.

der bl.a. har en for­tid på BT, blev i sid­ste uge bort­vist fra Ek­stra Bla­det, da TV3 Sport af­slø­re­de, at han i fle­re til­fa­el­de har gi­vet si­ne kil­der fal­ske nav­ne i si­ne ar­tik­ler.

at det er sket for at gi­ve kil­de­be­skyt­tel­se, men Qu­res­hi har af­vist – i for­tro­lig­hed – at gi­ve si­ne che­fer ind­blik i, hvem der gem­mer sig bag de op­dig­te­de nav­ne.

at Ber­ling­s­ke Me­dia, Ek­stra Bla­det og Eg­mont har truk­ket ar­tik­ler til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.