Biskop­pens myste­rie

BT - - NYHEDER -

SVENSK MU­MIE på at mø­de et men­ne­ske fra det 17 år­hund­re­de,« si­ger mu­se­ums­di­rek­tør Per Kar­sten.

Og hr. Pe­der Win­strup er ik­ke no­gen hvem som helst. Biskop­pen var bl.a. kendt for at va­e­re da­ti­dens før­en­de te­o­log og reg­nes for at va­e­re man­den, der over­tal­te kon­gen af Sve­ri­ge til at åb­ne et nyt uni­ver­si­tet i Lund. Hans le­ge­me blev i sin tid ik­ke bal­sa­me­ret, men det er, me­ner eks­per­ter, tør­ret ud i det kol­de kli­ma i dom­kir­ken, hvil­ken skal va­e­re for­kla­rin­gen på, hvor­for han fle­re hund­re­de år ef­ter sin død sta­dig har f. eks. ska­eg. Gemt bar­ne­lig I dag gen­be­gra­ves biskop­pen i by­ens dom­kir­ke, ef­ter for­ske­re har brugt de se­ne­ste 15 måneder på at stu­de­re den vel­hold­te krop. Bl.a. har for­sker­ne fo­re­ta­get bå­de en CT-scan­ning og rønt­gen-fo­to­gra­fe­ret le­ge­met for at fin­de ud af, hvor­dan han dø­de. Det står nu klart, at te­o­lo­gen, der var bi­skop i Lund, bå­de da by­en var dansk og se­ne­re svensk, dø­de ef­ter la­en­ge­re tids syg­dom - og at han an­gi­ve­ligt var sen­ge­lig­gen­de, før han gik bort. Un­der­sø­gel­ser­ne har og­så af­slø­ret no­get om biskop­pens livs­stil. Hans gal­de­bla­e­re vi­ste sig at in­de­hol­der gal­de­sten, hvil­ket in­di­ke­rer, at Pe­der Win­strup hav­de et stort for­brug af fedt­hol­di­ge fø­de­va­rer.

Men et myste­ri­um har og­så set dagens lys, da for­sker­ne og­så har af­slø­ret, at han blev be­gra­vet med et fo­ster, der lå ved hans fød­der i ki­sten.

Det har ef­ter­ladt eks­per­ter til­ba­ge med fle­re spørgs­mål, og der spe­ku­le­res nu i, om foste­ret kan ha­ve fa­mi­li­a­e­re bånd til biskop­pen. Men den lil­le krop kan og­så va­e­re ble­vet lagt i ki­sten af et med­lem af Pe­der Win­strups stab, der vil­le skju­le en pin­lig hem­me­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.