Trump vil først be­sø­ge Is­ra­el som USAs pra­esi­dent

BT - - NYHEDER -

Was­hin­g­ton DC: Der bli­ver al­li­ge­vel ik­ke no­get mø­de mel­lem den ame­ri­kan­ske re­pu­bli­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Do­nald Trump og Is­ra­els pre­mi­er­mi­ni­ster Benja­min Ne­ta­ny­a­hu 28. de­cem­ber i Is­ra­el. Det var el­lers me­nin­gen. Iføl­ge Ne­ta­ny­a­hus kon­tor onsdag blev mø­det af­talt for to uger si­den, men nu er det mø­de ud­skudt. »Jeg har be­slut­tet at ud­sky­de min rej­se til Is­ra­el og plan­lagt mit mø­de med Ne­ta­ny­a­hu til en se­ne­re dag, ef­ter at jeg er ble­vet USAs pra­esi­dent,« si­ger Trump på Twit­ter. Aflys­nin­gen kom­mer, ef­ter at Trump for­le­den sag­de, at USA bør for­by­de mus­li­mer at rej­se ind i USA ef­ter an­gre­bet i Ca­li­for­ni­en i sid­ste uge, da et mus­lim­sk par myr­de­de 14 men­ne­sker på et ple­je­cen­ter. Ud­ta­lel­sen har vakt kri­tik man­ge ste­der, men Trump står ved den. Ne­ta­ny­a­hu er pre­mi­er­mi­ni­ster for man­ge mus­li­mer i Is­ra­el. Hans kon­tor sag­de onsdag, at pre­mi­er­mi­ni­ste­ren ’af­vi­ser’ Trumps be­ma­er­k­nin­ger, men is­ra­el­ske le­de­re har en prak­sis, hvor de mø­der ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­da­ter, som be­sø­ger Is­ra­el, og der gø­res in­gen und­ta­gel­se med Do­nald Trump. Tv-sta­tio­nen Fox har tors­dag talt med Trump, der ud­dy­ber sin ud­sky­del­se af Is­ra­el-rej­sen. »Jeg vil ik­ke brin­ge ham (Ne­ta­ny­a­hu, red.) un­der pres,« si­ger Trump, der og­så si­ger, at han har stor støt­te i Is­ra­el. »Jeg har mas­ser af is­ra­el­ske ven­ner og en me­get stor støt­te og en ka­em­pe støt­te fra det is­ra­el­ske folk,« me­ner Do­nald Trump.

“Hvis ens øko­no­mi kan ba­e­re det, så kan in­ve­ste­rin­ger i bo­li­ger i de sto­re by­er va­e­re go­de. Det kan va­e­re fora­el­dre­køb, men det kan og­så va­e­re, at bør­ne­ne kø­ber bo­li­ger til fora­el­dre­ne, der så bor til le­je. Men der er selv­føl­ge­lig en risiko, og ens øko­no­mi skal va­e­re sund.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.