Op­da­ger tu­mo­rer

BT - - NYHEDER -

NY FORSK­NING og The In­sti­tu­te of Can­cer Re­search i Lon­don har ud­vik­let en ny me­to­de til af­la­es­ning af bil­le­der­ne fra MR-scan­nin­ger.

De er nu i stand til at iden­ti­fi­ce­re de mest ag­gres­si­ve kra­eft­cel­ler tid­ligt, da de kan spot­te man­gel på ilt i tu­mo­rer. Kra­eft­cel­ler spre­der sig net­op på grund ilt­man­gel (hy­po­tek­si, red.).

»Vi hå­ber, at ilt­for­sta­er­ket MR ik­ke kun vil iden­ti­fi­ce­re de mest far­li­ge tu­mo­rer, men og­så gø­re be­hand­ling med strå­le­te­ra­pi me­re pra­e­cis og over­vå­ge re­ak­tio­nen på be­hand­lin­gen,« si­ger for­sker James O’Con­nor fra Man­che­ster Uni­ver­si­tet iføl­ge Express.co.uk. Po­ten­ti­a­le Forsk­nin­gen er end­nu kun ud­ført på mus, men det er nu pla­nen, at de bri­ti­ske for­ske­re ud­vi­der for­sø­get til at in­vol­ve­re kra­eft­pa­tien­ter.

»Der er in­gen tvivl om, at det her er in­ter­es­sant. Det er en ny til­gang, og det har po­ten­ti­a­le,« si­ger pro­fes­sor Mi­cha­el Hors­man om re­sul­ta­ter­ne, der er pu­bli­ce­ret i The Jour­nal of Can­cer Re­search.

Og over­la­e­ge Iben Hol­ten fra Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se er enig:

»Det ly­der in­ter­es­sant, og det er spa­en­den­de at se, hvor­dan det ud­vik­ler sig.«

MR-SCAN­NING MR-scan­nin­gen fo­re­går i en stor cy­lin­der­for­met mag­net. En un­der­sø­gel­se be­står nor­malt af to til seks bil­led­se­ri­er, der hver ta­ger to til 15 mi­nut­ter. Hver se­rie vi­ser et tva­er­snit af krop­pen ta­get fra en ny vin­kel. Scan­nin­gen kan gi­ve me­get de­tal­je­re­de bil­le­der, og der­for er det den bed­ste tek­nik til at vi­se svul­ster i hjer­nen. Kil­de: Net­dok­tor / Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.