Nej, ae­l­dre med få mid­ler får me­re støt­te

BT - - DEBAT -

va­e­ret en del af et par­la­men­ta­risk grund­lag for en re­ge­ring. Det er en tom­mel­finger­re­gel, at et lov­for­slag sen­des til for­ligs­par­ter­ne. Så jeg er sik­ker på, at Dansk Fol­ke­par­ti og­så har set af­ta­len. Her er ri­ge­ligt med op­lys­nin­ger til, at man kan kon­sta­te­re, at der lig­ger en vold­som be­spa­rel­se i bo­li­g­y­del­sen. Når 132.000 bli­ver ramt af en be­spa­rel­se på i gen­nem­snit 3.780 kro­ner om året ef­ter skat, kan man si­ge sig selv, at det kom­mer til at gå ud over man­ge men­ne­sker – blandt an­det pen­sio­ni­ster, der kun har fol­ke­pen­sio­nen at le­ve for. Og de kan alt­så ik­ke be­ta­le hus­le­je med DFs va­er­dig­heds­mil­li­ard. Alt det har Dansk Fol­ke­par­ti set. Men de pro­teste­re­de ik­ke. Tva­er­ti­mod for­sva­re­de de lov­for­sla­get.

JEG HAR OG­SÅ

nu, hvor der rej­ser sig bre­de pro­te­ster, at Dansk Fol­ke­par­ti be­gyn­der at bak­ke. Men de har selv som for­ligs­par­ti og par­la­men­ta­risk grund­lag et an­svar for at føl­ge med i de lov­for­slag, de støt­ter.

DET ER FØRST

RENÉ CHRI­STEN­SEN

ue­nig i, at vi skul­le ha­ve be­gå­et løf­te­brud, og jeg er ked af, at det er den må­de, vi skal dis­ku­te­re på. Vi gik til valg på en va­er­dig ae­l­dreple­je og på at skaf­fe en mil­li­ard, der skul­le va­e­re øre­ma­er­ket til va­er­dig­hed. Det har vi få­et. Så fi­nans­lo­ven har va­e­ret god på man­ge må­der.

JEG ER HELT

ud­ma­er­ket fru­stra­tio­nen fra va­el­ger­ne, når de får at vi­de af fle­re po­li­ti­ke­re, at ae­l­dre kan mi­ste 16.000 kro­ner om året i bo­li­g­y­del­se. Bor­ger­ne bur­de da og­så kun­ne tro på det, po­li­ti­ker­ne si­ger. Men det er ba­re ik­ke sandt i det­te til­fa­el­de. Vi har ind­gå­et af­ta­le om, at de, der har al­ler­mindst, grad­vist vil op­le­ve at få lidt me­re. Det er rigtigt, at nog­le ae­l­dre vil op­le­ve, at der bli­ver skå­ret i de­res bo­li­g­y­del­se. Men vi har for­søgt at sik­re, at de, der kun sid­der med de­res fol­ke­pen­sio­nen, ik­ke vil bli­ve be­rørt, men der­i­mod få til­skud på 1.200 kro­ner i 2020, når loven er ind­fa­set. Det er først, når der rej­ser sig bre­de pro­te­ster, at DF be­gyn­der at bak­ke

JEG FOR­STÅR DOG

at den har reg­net på tal­le­ne og si­ger, at det ik­ke går op. Det skal vi ha­ve reg­net ef­ter i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et. For de tal, AE­l­dre Sa­gen har lagt frem, ser gen­ne­m­ar­bej­de­de ud, og jeg tror desva­er­re, at man har reg­net for­kert i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et un­der for­hand­lin­ger­ne. Og vi­ser det sig, at AE­l­dre Sa­gen har ret, er fi­nans­lo­vs­af­ta­len ik­ke i over­ens­stem­mel­se med det, vi har af­talt.

NUSIGER AE­L­DRE SA­GEN,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.