Da Thulesen Dahl fik kol­de fød­der

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Du ved, hvad vi står for,’ stod der på Dansk Fol­ke­par­tis pla­ka­ter i valg­kam­pen i for­som­me­ren. Par­ti­for­mand Kri­sti­an Thulesen Dahl smi­le­de til va­el­ger­ne, som kvit­te­re­de med at gi­ve DF et ka­non­valg. I dag kan man­ge ker­ne­va­el­ge­re ik­ke la­en­ge­re fin­de ud af, hvad Dansk Fol­ke­par­ti står for. Fanden er i den grad løs, ef­ter at par­ti­et har ind­gå­et for­lig med de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er om be­spa­rel­ser på bo­li­g­y­del­sen til ae­l­dre. BIL­LE­DET AF DANSK Fol­ke­par­ti som de ae­l­dres san­de be­skyt­ter har få­et skram­mer de se­ne­ste døgn, i takt med at pro­tester­ne mod de nye reg­ler har spredt sig i avi­ser, på tv og på de so­ci­a­le me­di­er. AE­l­dre Sa­gen er på ba­nen med kon­kre­te reg­ne­ek­semp­ler, der vi­ser pen­sio­ni­sters pres­se­de øko­no­mi. Par­ti­er­ne i rød blok be­skyl­der DF for de­ci­de­ret løf­te­brud.

På Kri­sti­an Thulesen Da­hls Fa­ce­book-si­de va­el­ter det ind med harm­dir­ren­de ind­la­eg: ’Føj, si­ger jeg ba­re. Sid­ste gang jeg har stemt på jer’, kan man blandt an­det la­e­se. ’Nå, men så blev I ’stu­e­re­ne,’ og som al­le de an­dre par­ti­er’, skri­ver en an­den. ’Det er svi­ne­ri, at vi pen­sio­ni­ster skal be­ta­le for de ri­ges sto­re bi­ler og de­res skat­te­let­tel­ser’, ly­der end­nu en bi­den­de kom­men­tar. Pres­set mod blå bloks største par­ti blev onsdag så mas­sivt, at Kri­sti­an Thulesen Dahl be­gynd­te at tra­ek­ke i land. Hvis AE­l­dre Sa­gens be­reg­nin­ger holdt stik, så måt­te der nok gø­res no­get, lod par­ti­for­man­den for­stå. Det var blot få timer ef­ter, at DFs fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen i P1 Mor­gen på DR loy­alt hav­de er­kla­e­ret, at par­ti­et stod ved af­ta­len om bo­li­g­y­del­sen. I po­li­tik må man bå­de gi­ve og ta­ge, for­sva­re­de han sig. Si­den kom Thulesen Da­hls ko­ven­ding. DET VAR IK­KE no­gen DF-drøm­me­fi­nans­lov, der faldt på plads i år. De øv­ri­ge blå par­ti­er gla­e­de­de sig over, at dy­re bi­ler blev bil­li­ge­re, og at den for­ka­e­tre­de grundskyld blev fast­fros­set i 2016, men DF blev pryg­let af ker­ne­va­el­ge­re, der ik­ke kun­ne få øje på den so­ci­a­le pro­fil, som hav­de ken­de­teg­net de­res par­ti i valg­kam­pen. De nye reg­ler om bo­li­g­y­del­se er klart et af de ele­men­ter i fi­nans­lo­ven, som Dansk Fol­ke­par­ti har over­or­dent­lig sva­ert ved at for­sva­re og for­kla­re. Om der bli­ver ryk­ket et ene­ste kom­ma i af­ta­len, nu hvor Thulesen har få­et kol­de fød­der, står hen i det uvis­se. Når par­ti­er på Chri­sti­ans­borg har

Hen­ny Chri­sten­sen, gi­vet hin­an­den håndslag på en af­ta­le, ja, så ple­jer man at for­plig­te sig til at stem­me den igen­nem.

I den kon­kre­te sag har Kri­sti­an Thulesen Dahl ar­gu­men­te­ret med, at det er ny vi­den om be­reg­nin­ger fra AE­l­dre Sa­gen, der har få­et ham til at tra­ek­ke i nød­brem­sen. An­dre ha­ef­ter sig ved, at or­ga­ni­sa­tio­nen for­la­engst har in­for­me­ret Fol­ke­tin­gets par­ti­er pr. brev, li­ge­som det er no­te­ret, at Dansk Fol­ke­par­ti ik­ke har ud­vist stor spør­ge­lyst un­der be­hand­lin­gen af det for­ka­e­tre­de lov­for­slag.

PANELET Dy­re bi­ler blev bil­li­ge­re, og den for­ka­e­tre­de grundskyld blev fast­fros­set i 2016, men DF blev pryg­let af ker­ne­va­el­ge­re

DER HAR LA­EN­GE va­e­ret me­get at fejre i Dansk Fol­ke­par­ti. Par­ti­et, der blev sko­set fra stif­tel­sen i 1995, har op­le­vet valgsej­re på stri­be. Løf­ter om rund­hån­det vel­fa­erd og stram­me reg­ler i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken ud­gør til­sam­men en co­ck­tail, som et sti­gen­de an­tal va­el­ge­re kan li­de. Un­der Fogh-re­ge­rin­gen var DF den loy­a­le støt­te, som tog en stri­be stik hjem. I dag skal plad­sen de­les med De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce. Det er ble­vet en ny hver­dag for Thulesen Dahl & Co. Og for­å­ret med for­hand­lin­ger om skat­te­let­tel­ser - bl.a. fi­nan­se­ret af pen­ge, der kun­ne va­e­ret gå­et til vel­fa­erd - bli­ver selvsagt ik­ke min­dre ud­for­dren­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.