Åges blø­de in­de

BT - - DEBAT -

NORSK til na­e­ste års eu­ro­pa­mester­skab i Frank­rig.

Be­dømt på dan­sker­nes før­ste kom­men­ta­rer, skal 62-åri­ge Åge Ha­rei­de dog for­ce­re en stejl bak­ke, før han kan ra­ek­ke ar­me­ne i vej­ret og hyl­des som Danmarks ynd­lings­n­ord­mand. For­kvak­let for­hold »Uam­bi­tiøs be­slut­ning af DBU. Bå­de sport­s­ligt og kom­merci­elt er der ik­ke man­ge per­spek­ti­ver i an­sa­et­tel­sen af en al­dren­de herre fra Nor­ge. Man kun­ne for­le­des til at tro - for­di det na­e­sten er det ene­ste, der und­skyl­der DBUs be­slut­ning - at al­le an­dre kan­di­da­ter har tak­ket nej,« skri­ver Jess Lar­sen på BT Spor­tens fa­ce­book­si­de.

Men hvor­for har dan­sker­ne et for­kvak­let for­hold til kom­bi­na­tio­nen af nord­ma­end og fod­bold? Sva­ret skal nok fin­des i den må­de, Nor­ge spil­le­de fod­bold på un­der den le­gen­da­ri­ske tra­e­ner Egil ’Dril­lo’ Ol­sen, ly­der det fra Svend Ge­hrs, som kom­men­te­re­de 5-1-sej­ren i Oslo:

»Dan­sker­ne be­trag­te­de norsk fod­bold som det mest pri­mi­ti­ve, der over­ho­ve­det fand­tes. Dril­lo-fi­lo­so­fi­en gik ud på, at man skul­le ero­bre bol­den og ton­se den op i mod­stan­de­rens straf­fes­parks­felt, hvor an­gri­ber­ne så skul­le for­sø­ge af få fat på bol­den,« si­ger han og ud­dy­ber:

»Det er synd for nord­ma­en­de­ne og norsk fod­bold, at de har få­et det ry. De spil­ler gan­ske glim­ren­de fod­bold i dag.« Af­ha­en­gig af sej­re Svend Ge­hrs har et per­son­ligt kend­skab til Åge Ha­rei­de, da de har ar­bej­det sam­men på norsk TV3. Iføl­ge den dan­ske fod­bold­kom­men­ta­tor kom­mer Åge Ha­rei­des suc­ces til at af­ha­en­ge af, hvor­dan me­di­er­ne be­døm­mer ham.

»Hvis dan­sker­ne for al­vor skal ta­ge ham til sig, så er der kun én ting, som ga­el­der. Og det er sej­re. Så snart han vin­der de før­ste kam­pe, så skal han nok få fol­ke­stem­nin­gen med sig,« vur­de­rer Svend Ge­hrs.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.