Skal be­ta­le 600.000 for at plø­je grav­hø­je op

BT - - NYHEDER -

FOR­TIDS­MIN­DER meld­te Kul­tursty­rel­sen god­se­je­ren til po­li­ti­et, for­di 12 fre­de­de grav­hø­je var ble­vet plø­jet op og plan­tet til med ju­le­tra­e­er.

Sa­gen end­te i ret­ten, men by­ret­ten fri­kendt Col­let, for­di det var et ek­ster­nt en­tre­pre­nør­fir­ma, der hav­de ud­ført ar­bej­det.

Al­li­ge­vel har Kul­tursty­rel­sen ge­ne­tab­let om­rå­det og sendt reg­nin­gen til den for­hen­va­e­ren­de mi­ni­ster. Over­ve­jer at an­ke »På trods af fri­fin­del­sen re­tab­le­re­de Kul­tursty­rel­sen de be­ska­di­ge­de for­tids­min­der og send­te reg­nin­gen til mig. Det­te fandt vi na­tur­lig­vis helt uri­me­ligt og sagsøg­te Kul­tursty­rel­sen med på­stand om, at vi ik­ke hav­de pligt til at be­ta­le de 600.000 kr, , idet vi jo var fri­kendt for an­svar af ret­ten.

Det­te be­løb er alt­så in­gen bø­de, men et krav fra os mod Kul­tursty­rel­sen,« for­kla­rer Ber­nt Jo­han Col­let til BT.

Kon­tor­chef

i

Kul­tursty­rel­sen Dor­te Vei­en Chri­sti­an­sen er der­mod helt til­freds med, at af­gø­rel­sen blåstemp­ler sty­rel­sens prak­sis med at re­e­tab­le­re fre­de­de for­tids­min­der, som er ble­vet øde­lagt.

Ber­nt Jo­han Col­let stil­ler sig ufor­stå­en­de over for kra­vet på 600.000 kr., og han over­ve­jer at an­ke sa­gen: Det er ufor­klar­ligt, at by­ret­ten i Kø­ben­havn i sin af­gø­rel­se har dømt os til at be­ta­le for no­get, som by­ret­ten i Ny­kø­bing Fal­ster har frifundet os for. Så vi over­ve­jer at an­ke sa­gen til lands­ret­ten.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.