Det er ba­re go’ hu­mor

BT - - NYHEDER -

JU­RA En filmplakat med bil­le­der af sku­e­spil­ler­ne Cas­per Chri­sten­sen og Frank Hvam uden tøj på i det, man kan kal­de ka­er­lig om­fav­nel­se, har sat sin­de­ne i kog hos 28 en­ga­ge­re­de for­bru­ge­re. De har kla­get til Forbrugerombudsmanden over pla­ka­ten og en til­hø­ren­de for­film for fil­men ’Klovn fore­ver’ med fra­ek­ke sce­ner.

Men mar­keds­fø­rin­gen af den dan­ske film var helt i or­den, ly­der det nu fra Forbrugerombudsmanden i en pres­se­med­del­el­se. Hu­mor lem­per gra­en­sen »Det er som ud­gangs­punkt ik­ke ulov­ligt at bru­ge nøg­ne el­ler let­på­kla­ed­te men­ne­sker i en re­k­la­me, med­min­dre re­k­la­men er uan­sta­en­dig,« si­ger for­bru­gerom­buds­mand Chri­sti­na Tof­te­gaard Ni­el­sen i med­del­el­sen.

»Des­u­den lem­per hu­mor gra­en­sen for, hvad der er til­ladt i re­k­la­mer. I den­ne sag har vi ik­ke fun­det be­la­eg for, at mar­keds­fø­rin­gen var uan­sta­en­dig og i strid med god skik,« til­fø­jer hun.

Bru­gen af hu­mor i re­k­la­mer­ne var med til at un­der­stre­ge, at hver­ken pla­kat el­ler trai­ler skul­le ta­ges al­vor­ligt, ly­der det.

En del kla­ger­ne gik på, at nog­le af fil­mens pla­ka­ter var pla­ce­ret, så børn og un­ge kun­ne se dem. Men og­så på det punkt af­vi­ses kla­ger­ne.

»Forbrugerombudsmanden har ik­ke fun­det be­la­eg for, at mar­keds­fø­rin­gen var ret­tet mod børn og un­ge el­ler kun­ne ska­de børn psy­kisk og moralsk,« ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.