Ja­red Le­to la­eg­ger sag an ef­ter svi­ner-la­e­ka­ge

BT - - NYHEDER -

SWIFT-SVA­DA ’Jeg vil stja­e­le en af hen­des bed­re san­ge. Jeg kan ik­ke li­de no­get af det. Til hel­ve­de med hen­de. Jeg gi­ver ik­ke no­get for hen­de.’ Så­dan sag­de den Oscar-vin­den­de sku­e­spil­ler Ja­red Le­to til sin ven un­der en pri­vat stund 8. sep­tem­ber i år, men epi­so­den blev fil­met og ef­ter­føl­gen­de la­ek­ket.

Selv om Le­to og kam­me­ra­ten og­så ro­ste pop­prin­ses­sen, dis­ku­te­re­de de hen­des se­ne­ste pla­de’ ’1989’ og har­ce­le­re­de over, at mu­sik­ken skar i ører­ne. Vi­deo­en blev ef­ter­føl­gen­de sma­ek­ket op på net­tet, og nu sagsø­ger den 43-åri­ge film­stjer­ne bå­de man­den bag la­e­ka­gen og slad­der­me­di­et TMZ, som har of­fent­lig­gjort ud­ta­lel­ser­ne.

Han kal­der det ty­ve­ri, en kra­en­kel­se af pri­vat­li­vets fred og op­havs­ret­tig­he­der­ne ved den fø­de­ra­le dom­stol i Los An­ge­les. Blev ad­va­ret ’Jeg blev ad­va­ret om, at der fl­o­re­re­de per­son­li­ge og pri­va­te vi­deo­op­ta­gel­ser af mig i mit hjem, og mi­ne folk med­del­te, at jeg ejer op­ta­gel­ser­ne, og at in­gen har ret til at sa­el­ge dem,’ ra­ser Le­to i en pres­se­med­del­el­se, skri­ver The Hol­lywood Repor­ter.

’Det er en kra­en­kel­se og bå­de juri­disk og moralsk for­kert. Uan­set hvem vi er, har vi ret til at ta­le frit i vo­res eget hjem uden frygt for, at vo­res ufil­tre­re­de tan­ker bli­ver delt med re­sten af ver­den.’

’Når vi ik­ke har den be­skyt­tel­se, mi­ster vi fri­he­den til at ta­le højt, uan­set om det, man si­ger, er rigtigt el­ler for­kert,’ skri­ver ’Dal­las Buy­ers Club’-stjer­nen vi­de­re.

’Jeg har valgt at sagsø­ge ik­ke for­di jeg vil - men i håb om, at det vil stop­pe han­del med stjå­l­ne va­rer,’ ly­der det fra Le­to.

’Film­stjer­nen und­skyld­te svi­nesva­da­en mod san­ge­r­in­den på Twit­ter med or­de­ne:

’Sand­he­den er, at jeg sy­nes, Tay­l­or Swift er fan­ta­stisk og et ene­stå­en­de ek­sem­pel på, hvad der er mu­ligt.

Hvis jeg har sår­et hen­de el­ler hen­des fans,’ be­kla­ger jeg dybt.

Na­e­ste gang, Ja­red Le­to of­fi­ci­elt kan ses på en op­ta­gel­se, er fra 4. au­gust na­e­ste år, når fil­men ’Su­i­ci­de Squad’’ får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.