LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV -

En­gelsk-ame­ri­kansk even­tyr­film fra 2007. (Star­dust) Den un­ge Tri­stan dra­ger ud på et fa­re­fuldt even­tyr for at brin­ge den un­der­s­køn­ne Vi­cto­ria et styk­ke af en stjer­ne, som de så fal­de ned fra him­len. Stjer­ne­styk­ket vi­ser sig at va­e­re en ung, smuk kvin­de, som hed­der Yva­li­ne, og hun er fal­det ned i det magi­ske ri­ge Storm­hold. Desva­er­re er Tri­stan ik­ke den ene­ste, der le­der ef­ter Yva­li­ne. Med­vir­ken­de: Yvai­ne: Clai­re Da­nes, Tri­stan: Char­lie Cox og La­mia: Michelle Pfeif­fer. In­struk­tion: Mat­t­hew Vaug­hn. TV 2 kl. 15.20 Dansk thril­ler fra 2012. (Over kan­ten) David og Freja er vildt fo­rel­ske­de, da de flyt­ter ind på de­res nye land­sted på Møn – men kort ef­ter sker et ufor­klar­ligt selv­mord ved kl­in­ten. David mista­en­ker par­rets hånd­va­er­ker, Ro­ar, for at ha­ve no­get med sa­gen at gø­re. Jo ta­et­te­re, David kom­mer på sand­he­den, jo la­en­ge­re fjerner han sig fra Freja. Med­vir­ken­de: David Hjort: Jo­na­tan Spang, Freja Holm: Chri­sti­a­ne Schaum­burg-Mül­ler og Ro­ar Pa­nowski Poul­sen: Ale­xan­dre Wil­lau­me. In­struk­tion: Laurits Munch-Pe­ter­sen, Ja­cob Ditlev. TV 2 kl. 23.50 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2004. (Christ­mas with the Kranks) Nora og Lut­her Krank be­slut­ter sig for at skip­pe ju­len, for­di de­res dat­ter, Blair, er i Peru og ik­ke kom­mer hjem i høj­ti­den. I ste­det for de­res sa­ed­van­li­ge fa­na­ti­ske en­tu­si­as­me for ju­len be­stil­ler de en tur på en luksus­li­ner. Med­vir­ken­de: Nora Krank: Ja­mie Lee Cur­tis, Lut­her Krank: Tim Al­len og Spi­ke Fro­h­mey­er: Erik Per Sul­li­van. In­struk­tion: Joe Ro­th. TV3 kl. 20.00 Ame­ri­kansk-ca­na­disk ro­man­tisk ko­me­die fra 2005. (Ca­ke) Ef­ter ot­te år som om­rej­sen­de rej­sejour­na­list sa­et­ter en nød­si­tu­a­tion i fa­mi­li­en Pip­pa McGee i re­dak­tø­rens stol på Wed­ding Bells – et ma­ga­sin hun al­drig no­gen­sin­de selv vil­le la­e­se, for Pip­pa kan ik­ke se va­er­di­en i ae­g­te­ska­bet el­ler po­in­ten i bryl­lup­per og bryl­lups­ma­ga­si­ner. I star­ten er hun ir­ri­ta­bel og for­sø­ger med vil­je at øde­la­eg­ge det sym­bol­ske i bryl­lup­per, så kan hun over­ho­ve­det gen­nem­fø­re re­dak­tør­o­p­ga­ven? Med­vir­ken­de: Pip­pa McGee: He­at­her Gra­ham, Lulu: San­dra Oh og He­m­ingway Jo­nes: Taye Dig­gs. In­struk­tion: Nisha Ga­na­tra. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-fransk actionko­me­die fra 2006. (Ban­di­das) Året er 1848, og en bank i New York har pla­ner om at la­eg­ge en jer­n­ba­ne tva­ers over Me­xi­co. Ban­ken op­kø­ber al­le små­ban­ker i San­ta Ri­ta, Du­rango, om­rå­det og sa­et­ter al­le land­ma­end der skyl­der pen­ge langs den plan­lag­te jer­n­ba­ne på ga­den. De ene­ste der er mo­di­ge nok til at ka­em­pe er de to ”ban­di­das”, Ma­ria og Sa­ra. Med­vir­ken­de: Ma­ria Alva­rez: Penél­ope Cruz, Sa­ra San­d­oval: Sal­ma Hay­ek og Ty­ler Ja­ck­son: Dwight Yo­a­kam. In­struk­tion: Jo­a­chim Røn­ning. Ka­nal 5 kl. 15.40 Ame­ri­kansk-en­gelsk actionfilm fra 1993. (The Three Mu­ske­te­ers) I 1626 kom­mer D’Ar­tag­nan til Pa­ris for at bli­ve op­ta­get i kon­gens mu­ske­ter­kor­ps li­ge­som sin far. Han må dog først du­el­le­re med mu­ske­te­rer­ne At­hos, Port­hos og Ara­mis, før han får lej­lig­hed til at hja­el­pe kon­ge­fa­mi­li­en, der er of­fer for et kom­plot an­ført af kar­di­nal Ri­che­lieu. Med­vir­ken­de: Ara­mis: Char­lie She­en, At­hos: Kie­fer Sut­her­land og D’Ar­tag­nan: Chris O’Don­nell. In­struk­tion: Step­hen He­rek. Ka­nal 5 kl. 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.