SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2012. (Love At The Christ­mas Tab­le) Sam og Kat er barn­doms­ven­ner og har si­den de var små til­bragt ju­len sam­men. De er des­u­den vok­set op sam­men og har va­e­ret der for hin­an­den gen­nem ung­dom­mens op- og ned­t­u­re. Sam er nu 30 og må er­ken­de, at Kat er den ene­ste ene. Men han er ban­ge for, at for­ti­den vil spa­en­de ben for dis­se fø­lel­ser. Med­vir­ken­de: Kat: Da­ni­ca McKel­lar, Sam: Dustin Mil­ligan og Elis­sa: Lea Thomp­son. In­struk­tion: Ra­chel Gol­den­berg. TV3 kl. 14.10 Ame­ri­kansk thril­ler fra 2009. (An­gels & De­mons) Pa­ven er død, og kon­kla­vet er kaldt sam­men. Fi­re kan­di­da­ter bli­ver valgt, men in­den vo­te­rin­gen når at fin­de sted, bli­ver de al­le fi­re myr­det – en for en. Al­le spo­re­ne pe­ger i ret­ning af det hem­me­li­ge bro­der­skab Il­lu­mi­na­ti. Men Il­lu­mi­na­ti ek­si­ste­rer ik­ke la­en­ge­re – el­ler gør det? Sym­bo­l­eks­per­ten Ro­bert Lang­don og den smuk­ke for­sker Vit­to­ria Ve­tra bli­ver in­vi­te­ret af Va­ti­ka­nets po­li­ti til at hja­el­pe dem med ef­ter­forsk­nin­gen. Sam­men ta­ger de to for­ske­re rundt i Rom for at op­trev­le de om­hyg­ge­ligt skjul­te sym­bo­ler, der vil vi­se sig at fø­re dem til en fryg­tind­g­y­den­de fjen­de, en rysten­de op­da­gel­se og den cho­ke­ren­de sand­hed. Med­vir­ken­de: Ro­bert Lang­don: Tom Hanks, Ca­mer­lengo Pa­tri­ck McKen­na: Ewan McGre­gor og Com­man­der Ri­ch­ter: Stel­lan Skarsgård. In­struk­tion: Ron Howard. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk-spansk dra­ma fra 1964. (Circus Wor­ld) Matt Ma­sters dra­ger med sit wester­n­cir­kus til Eu­ro­pa, hvor Li­li Al­fredo er for­s­vun­det. Matt har al­drig for­talt hen­des dat­ter To­ni, hvor­for Li­li egent­lig for­svandt ef­ter sin mands død, men nu er To­ni ved at bli­ve en rig­tig kvin­de og drøm­mer om selv at bli­ve en stor tra­pezar­tist. Med­vir­ken­de: Li­li Al­fredo: Ri­ta Hayworth, Matt Ma­sters: Jo­hn Way­ne og To­ni Al­fredo: Clau­dia Car­di­na­le. In­struk­tion: Hen­ry Hat­haway. DR2 kl. 16.55 Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 2001. (Swe­et Novem­ber) Smuk­ke og fri­gjor­te Sa­ra ta­ger li­vet som det kom­mer og har sit helt eget syn på ka­e­re­ster. Da hun mø­der den fortrav­le­de Nel­son Moss bli­ver hun dra­get af ham og gi­ver ham et til­bud, han ik­ke kan si­ge nej til. Han skal va­e­re hen­des ka­e­re­ste i novem­ber og le­ve sam­men med hen­de i en må­ned – så vil hun for­an­dre hans liv for altid. Nel­son si­ger ’ja tak’ og flyt­ter ind hos hen­de. Lang­somt be­gyn­der hans pri­o­ri­te­rin­ger at aen­dre sig, og plud­se­lig er der ting, der be­ty­der no­get for ham. Nu op­da­ger han, at han ger­ne vil be­hol­de Sa­ra i sit liv. Men der er no­get, hun ik­ke har for­talt ham. Med­vir­ken­de: Nel­son Moss: Ke­a­nu Re­e­ves, Sa­ra De­e­ver: Char­lize Theron og Chaz: Ja­son Isaa­cs. In­struk­tion: Pat O’Con­nor. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk fa­mi­lie­film fra 2012. (San­ta Paws 2: The San­ta Pups) Et helt nyt kuld ta­len­de hval­pe: Hope, Jing­le, Cha­ri­ty og Nob­le, by­der på ju­lestem­ning for he­le fa­mi­li­en. Da Ju­le­man­dens ko­ne rej­ser til by­en Pi­ne­vil­le gem­mer de le­ge­sy­ge hval­pe sig på hen­des sla­e­de. Det fra­ek­ke kuld be­gyn­der med det sam­me at op­fyl­de ju­leøn­sker fra by­ens børn, men plud­se­lig er der no­get, der går ska­evt og ju­lestem­nin­gen for­svin­der. Nu er det op til Ju­le-hval­pe­ne og Ju­le­man­dens ko­ne at red­de ju­len i he­le ver­den, in­den det er for sent. Med­vir­ken­de: Mrs. Claus: Che­ryl Ladd, Eli: Dan­ny Wood­burn og Sa­rah Rey­nolds: Kait­lyn Ma­her. In­struk­tion: Ro­bert Vin­ce. Ka­nal 5 kl. 15.40

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.