ALT OM SPORT

BT - - NY LANDSTRAENER -

84 land­skam­pe/4 mål (1986-1996) – var as­si­stent for Ha­rei­de i Brønd­by

»Det er et spa­en­den­de valg. Han er en rig­tig rar fyr, og jeg sy­nes og­så, han har et po­si­tivt syn på fod­bold. Han er en me­get an­der­le­des ty­pe end Mor­ten Ol­sen, men nog­le gan­ge skal der for­an­dring til. Umid­del­bart er han me­get er­fa­ren, og han ved na­e­sten alt om dansk og skan­di­na­visk fod­bold. Han har spil­let in­ter­na­tio­nalt med bå­de Ro­sen­borg, Brønd­by og Malmö FF.

Jeg kan se, folk har skudt på, han er 62 år, men det er kun et ud­tryk for en mas­se er­fa­ring. Der har va­e­ret man­ge ne­ga­ti­ve rø­ster om­kring Åge, og dem de­ler jeg slet ik­ke. Det er re­sul­ta­ter­ne på ba­nen, der af­gør, om det er det rig­ti­ge valg. Og det tror jeg, det er.«

52 land­skam­pe/2 mål (2000-2008) »Jeg sy­nes, det er en okay mid­ler­ti­dig løs­ning. Vi kan ik­ke kom­me uden om, at han er 62 år, så han er højst tra­e­ner i fi­re år for Dan­mark.

Umid­del­bart er det fint nok at få en tra­e­ner med lidt ru­ti­ne, som for­hå­bent­lig vil spil­le me­re di­rek­te. Ha­rei­de har en mas­se er­fa­ring og har haft suc­ces med Malmö FF i de se­ne­ste år. Og så har han sam­let er­fa­rin­ger i Cham­pions Le­ague.

Jeg kan ik­ke se, hvem det skul­le el­lers va­e­ret. Skul­le man ha­ve set på no­gen her­hjem­me, skul­le det va­e­re Jess Thorup el­ler Glen Rid­ders­holm, som nu er i AGF. Kas­per Hjul­mand spil­le­de sig ud af ra­e­set med det, der ske­te i Mainz, og han har ik­ke tra­e­net la­en­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.