’Stolt, glad og yd­myg’

BT - - ÅGE HAREIDE -

VM-DRØM­ME Det kan godt va­e­re, at han er norsk, og at Sve­ri­ge og Island skal til EM, mens Dan­mark må bli­ve hjem­me, mens 24 an­dre lands­hold dyster om EM-tro­fa­e­et i Frank­rig til som­mer. Men for Åge Ha­rei­de er job­bet som dansk land­stra­e­ner al­li­ge­vel no­get helt sa­er­ligt i Nor­den, fastslog han i går, da han blev pra­e­sen­te­ret af DBU som Mor­ten Ol­sens af­lø­ser:

»Jeg er stolt, glad og yd­myg over at skul­le va­e­re dansk land­stra­e­ner og at skul­le ta­ge over ef­ter Mor­ten Ol­sen, som jeg ken­der per­son­ligt og som har va­e­ret en stor tra­e­ner for det dan­ske lands­hold.«

Han gik end­da så langt som at si­ge, at han hel­le­re vil va­e­re tra­e­ner for Dan­mark end for sit hjem­land.

»Ja, fak­tisk,« sag­de nord­man­den ef­ter at ha­ve fast­slå­et, at dansk fod­bold har en me­get høj sta­tus i Nor­ge.

»Dan­mark har en sa­er­lig po­si­tion i Nor­den – med ’Dy­na­mit-dren­ge­ne’, 1992-hol­det og de helt fan­ta­sti­ske dan­ske fans,« ud­dy­be­de han. Fri­hed un­der an­svar Net­op 1980er­nes stjer­nes­pa­ek­ke­de lands­hold er no­get af et for­bil­le­de for Åge Ha­rei­de – og ik­ke kun på grund af spil­let på ba­nen.

»Vi skal til­ba­ge til 1980er­ne. Spil­ler­ne skal ha­ve det hyg­ge­ligt sam­men. Spil­le­re, der har det hyg­ge­ligt sam­men, pra­este­rer bed­re. Jeg tror på fri­hed un­der an­svar,« sag­de Åge Ha­rei­de, der selv stod over for Mi­cha­el Laud­rup, Pre­ben Elkja­er, Mor­ten Ol­sen og al­le de an­dre den­gang.

Nord­man­den til­tra­e­der 1. marts og har der­med et halvt år, før han og hol­det skal spil­le den før­ste be­tyd­nings­ful­de kamp mod Ar­me­ni­en i kva­li­fi­ka­tio­nen til VM i Rusland i 2018. Og må­let er klart ef­ter to mis­se­de kva­li­fi­ka­tio­ner i tra­ek.

»Vo­res hold og vo­res fans fortje­ner at kom­me til VM i 2018, og jeg gla­e­der mig til at ka­em­pe for det sam­men med spil­ler­ne,« fastslog Åge Ha­rei­de og til­fø­je­de:

»Det dan­ske lands­hold har et stort po­ten­ti­a­le – med et me­get sta­er­kt for­svar og en ra­ek­ke go­de in­di­vi­du­a­li­ster, der får hol­det til at blom­stre. Og så er der man­ge spa­en­den­de ta­len­ter, som kan sa­et­te pra­eg på hol­det i frem­ti­den. Jeg gla­e­der mig til at mø­de spil­ler­ne og dis­ku­te­re, hvor­dan vi sam­men kan for­me det dan­ske lands­hold.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.