Trip, trap, tra­esko

BT - - ÅGE HAREIDE -

DAN­MARK HAR FOR tred­je år i tra­ek et hold med blandt de sid­ste 32 i Eu­ro­pa Le­ague. Ja, fak­tisk har Jyl­land for tred­je år i tra­ek en klub med vi­de­re fra grup­pe­spil­let i den na­est­stør­ste eu­ro­pa­ei­ske klub­tur­ne­ring.

Es­b­jerg og AaB sag­de ’trip og trap’. Nu har FC Midtjyl­land sagt ’tra­esko’. Det er en suc­ces­hi­sto­rie. Ik­ke ba­re for dansk fod­bold, men na­tur­lig­vis og­så for det dan­ske mester­hold.

FC Midtjyl­land har va­e­ret me­get igen­nem i lø­bet af det år, der snart er gå­et. De har vun­det det dan­ske mester­skab for før­ste gang, va­e­ret igen­nem en op­s­li­den­de tra­e­nero­p­si­gel­se, en hård Cham­pions Le­agu­e­e­xit og en suc­ces­fuld kva­li­fi­ka­tion til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa Le­ague. Imens har bå­de de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve hi­sto­ri­er i me­di­er­ne va­e­ret bå­de tal- og far­ve­ri­ge.

Nu har de kro­net det mest be­gi­ven­heds­ri­ge år i klub­bens hi­sto­rie med en plads i Eu­ro­pa Le­agu­es kno­ck­out-fa­se. End­da en fortjent en af slagsen. Selv om det holdt hårdt i den af­gø­ren­de kamp mod de dan­ske klub­bers tid­li­ge­re ne­me­sis, Club Brug­ge, var det helt i or­den, at det var Jess Thorup og co., der kun­ne jub­le til sidst. Bå­de ba­se­ret på kam­pen i Her­ning og grup­pe­spil­let som hel­hed. SELV­FØL­GE­LIG SPIL­LE­DE HELD og en su­per­red­ning fra Mik­kel An­der­sen og­så en rol­le. Men den slags er og­så en kva­li­tet. FC Midtjyl­land, der fort­sat er en for­holds­vis uru­ti­ne­ret klub udi de eu­ro­pa­ei­ske opgør, er vok­set enormt i net­op europaeisk for­stand, når man ser på, hvor hol­det var for ba­re godt og vel et år si­den. Det lover godt for den in­ter­na­tio­na­le suc­ces i Her­ning-om­rå­det frem­over. På fod­bold­ba­nen vel at ma­er­ke - ik­ke hos Best­sel­ler og JBS. Her går det vist fint i for­vej­en. BIL­LET­TEN TIL EUROPAEISK fod­bold i for­å­ret, en mulig kas­se­kamp mod en stor mod­stan­der og 10 mil­li­o­ner go­de, dan­ske kro­ner i klubkas­sen ha­e­ver FC Midtjyl­lands ef­ter­års­sa­e­son fra mulig mid­del­må­dig­hed til en stor suc­ces. I Su­per­liga­en har man FC Kø­ben­havn og AaB in­den­for ra­ek­ke­vid­de, og når det kob­les med eu­ro­pa­ei­ske re­sul­ta­ter bør mund­vi­ge­ne pe­ge opad. Langt opad.

Bil­le­det af ef­ter­å­ret kun­ne va­e­re ble­vet et af de grim­me til glem­me­bo­gen. Men til sidst blev det et af dem til fo­to­al­bum­met. Et af dem, man med stolt­hed kan fin­de frem og sen­de rundt om stu­e­bor­det. Det er en suc­ces­hi­sto­rie. Ik­ke ba­re for dansk fod­bold, men na­tur­lig­vis og­så for det dan­ske mester­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.