Kom så med

BT - - ÅGE HAREIDE -

har va­e­ret for­bi, og ra­ket­ter­ne er skudt af. De dan­ske me­stre sik­re­de den for­nem­me skalp ef­ter 1-1 mod Club Brug­ge og der­med vi­de­re avan­ce­ment fra en grup­pe med Napoli, Le­gia Warszawa og af­te­nens mod­stan­der. Hvis sej­ren over Sout­hamp­ton tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret var en ad­gangs­prø­ve, var avan­ce­men­tet fra grup­pen et sven­destyk­ke.

Det kun­ne og­så ma­er­kes på spil­ler­ne un­der MCH Are­na ef­ter kam­pen. Da de hav­de Jeg sy­nes, vi har be­vist, at vi er et hold, der kan va­e­re med i Eu­ro­pa slå­et Sout­hamp­ton, var der den der løs­slup­ne stem­ning, li­ge­som når du kom­mer ind på drøm­mestu­di­et og er lidt over­va­el­det over, at det er lyk­ke­des.

I af­tes var det me­re en fø­lel­se af, at ’se, vi var go­de nok til det he’.

»Jeg sy­nes, vi har be­vist, at vi er et hold, der kan va­e­re med i Eu­ro­pa. Hvis vi fjerner Napoli-kam­pe­ne, har der ik­ke va­e­ret no­gen kam­pe, hvor vi ik­ke har va­e­ret med. Det gør og­så, at vi har tro på tin­ge­ne. Vi har vist udadtil, at vi ik­ke ba­re er et lil­le hold fra Dan­mark. Man skal ta­ge os en lil­le smu­le se­ri­øst,« sag­de Jakob Poul­sen.

Det uaf­gjor­te re­sul­tat mod Club Brug­ge kom ef­ter en før­ste halv­leg, hvor FC Midtjyl­land ram­te det ni­veau, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.