Li­ver­pool

BT - - ÅGE HAREIDE -

gjor­de dem uover­vin­de­li­ge i Su­per­liga­en i det tid­li­ge ef­ter­år. At Pio­ne Si­sto til­med kun­ne gar­ne­re si­ne før­ste slø­je 27 mi­nut­ter med et na­e­sten li­ge så sløjt ind­la­eg, der sej­le­de i mål, gjor­de ba­re pra­e­sta­tio­nen me­re im­po­ne­ren­de. Helst ik­ke Rusland Et hold, der hav­de ho­stet og su­get ef­ter vej­ret som en la­bra­dor i en swim­m­ing­pool ef­ter et hårdt ef­ter­år, fandt ener­gi­en frem til den sid­ste kamp i et for FC Midtjyl­land hi­sto­risk hal­vår. Og det var af­talt på for­hånd, at lun­ger­ne skul­le bli­ve lig­gen­de på gra­es­set i Her­ning ef­ter kam­pen.

»Vi har tra­e­net sinds­sygt godt i den­ne uge. Vi blev in­den kam­pen eni­ge om, at vi hav­de 90 mi­nut­ter plus det lø­se, hvor vi ba­re skul­le bra­en­de alt af. Der er to en halv må­ned til na­e­ste kamp, så det var lang tid, vi skul­le gå og ven­te, hvis vi le­ve­re­de no­get pis i dag. Det er fan­ta­stisk, at vi går ud og le­ve­rer så­dan en før­ste halv­leg. Og så ka­em­pe­de vi den hjem,« si­ger Ki­an Han­sen.

FC Midtjyl­land fik med 1-1 og det vi­de­re avan­ce­ment på be­kost­ning af Club Brug­ge og­så gi­vet lidt igen til bel­gi­er­ne.

Seks mand fra Michel Preud’hom­mes star­tel­le­ver har va­e­ret med til at pryg­le FC Kø­ben­havn og AaB så vold­somt, at det me­ste af fod­bold­Dan­mark be­gynd­te at ven­de ta­ep­pet mod Bel­gi­en, når der skul­le be­des til de hø­je­re fod­bold­mag­ter.

Man­dag ven­ter så en lod­tra­ek­ning med nog­le af Eu­ro­pas største klub­ber. Hvem vil man så mø­de i Midtjyl­land?

»Jeg kun­ne godt ta­en­ke mig Man­che­ster Uni­ted el­ler Li­ver­pool. Nu hå­ber jeg ba­re, at vi får et sinds­sygt hold i ste­det for, at vi skal til Rusland og slås med et el­ler an­det hold,« sag­de Ki­an Han­sen, mens Jakob Poul­sen var af stort set sam­me hold­ning.

»Et el­ler an­det sted er jeg fuld­sta­en­dig li­geg­lad. Det skal en­ten va­e­re et stort hold el­ler et over­kom­me­ligt hold. Vi gi­der ik­ke den blø­de mel­lemva­re, hvor man sta­dig skal spil­le brand­godt i to kam­pe for at gå vi­de­re, og så går man ik­ke vi­de­re al­li­ge­vel. Det gi­der vi ik­ke,« sag­de midt­ba­ne­di­ri­gen­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.