Der er brug for, at du ’bli­ver sinds­syg’, Klavs Bruun

BT - - VM I DANMARK -

DET ER VEL­SAG­TENS den mest le­gen­da­ri­ske timeout i dansk hånd­bold. Den novem­ber­af­ten i 2012, hvor Klavs Bruun Jør­gen­sen kog­te over af fru­stra­tio­ner over si­ne Team Tvis Holste­bro-spil­le­re. De hav­de ik­ke fulgt tra­e­ne­rens in­struk­tio­ner i en kamp mod Søn­derjy­ske, og det blev – alt – for me­get for Klavs Bruun. Med knyt­te­de ha­en­der og damp ud af ører­ne brø­le­de han: ’JEG BLI­VER SINDS­SYG!’. Og så fik spil­ler­ne el­lers en over­ha­ling. Af den slags man hu­sker. Og­så som tv-se­er.

Onsdag af­ten var det tem­pe­ra­ment, som ef­ter min me­ning er en af Klavs Bruun Jør­gen­sens helt sto­re styr­ker, ik­ke-ek­si­ste­ren­de, da Danmarks hånd­bold­kvin­der blev kla­edt af mod Un­garn, der over­ra­sken­de vandt 29-22 over VM-va­er­ter­ne.

Det dan­ske spil var usik­kert og fuld­sta­en­dig uden sty­ring fra det se­kund, kam­pen blev sat i gang. Al­li­ge­vel tog Klavs Bruun sin før­ste timeout med et halvt mi­nut til pau­sen. Og i an­den halv­leg, hvor den dan­ske elen­dig­hed fort­sat­te, smed han først et timeout-kort i det 51. mi­nut. På det tids­punkt var ne­der­la­get en re­a­li­tet. Den tred­je timeout-mu­lig­hed? Den fik land­stra­e­ne­ren ik­ke en­gang an­vendt. DEN MA­ER­KVA­ER­DI­GE HÅND­TE­RING af timeout-mu­lig­he­der­ne er én ting. No­get an­det er Klavs Bruun Jør­gen­sens age­ren i de ti­meou­ter, der trods alt blev ek­se­kve­ret. Land­stra­e­ne­ren var for­bav­sen­de ro­lig og fik slet ik­ke va­ek­ket si­ne spil­le­re af den na­er­mest apa­ti­ske til­stand, de var i. Li­ge­som der var over­ra­sken­de få kon­kre­te in­put til spil­ler­ne i for­hold til, at de slet ik­ke selv var i stand til at sam­men­sa­et­te no­get brug­bart.

Jeg hav­de el­lers for­ven­tet, at Klavs Bruuns tem­pe­ra­ment, en­ga­ge­ment og le­der­kva­li­te­ter vil­le skin­ne igen­nem i så­dan et til­fa­el­de.

Lands­hol­dets sto­re pro­blem har i en år­ra­ek­ke va­e­ret, at der har mang­let en ty­de­lig le­der. Man­ge spil­le­re har øn­sket at be­stem­me, men har ik­ke haft ev­ner­ne på ba­nen, der har be­ret­ti­get dem til det. Sam­ti­dig var eks-land­stra­e­ner Jan Pyt­li­ck ble­vet for blød i sin le­del­ses­stil, og det før­te til en mas­se in­tern bal­la­de.

Der­for var det ek­stremt op­løf­ten­de, at DHF-sport­s­chef Ul­rik Wil­bek hav­de held til at lok­ke Klavs Bruun ind i job­bet ef­ter EM-ned­t­u­ren for snart et år si­den.

For Klavs Bruun er en ty­de­lig le­der. Med en na­tur­lig au­to­ri­tet om­kring sig. Bå­de på grund af sin per­son­lig­hed og fag­lig­hed. En mand med en plan og en klar fi­lo­so­fi. Og en mand, der ik­ke ac­cep­te­rer slin­ger i val­sen hos spil­ler­ne. Med an­dre ord pra­e­cis det, som kvin­delands­hol­det ef­ter min me­ning har brug for.

Men de kva­li­te­ter så vi ik­ke onsdag af­ten. Det er jeg og­så sik­ker på, land­stra­e­ne­ren er nå­et frem til i eva­lu­e­rin­gen af sin egen pra­e­sta­tion i ne­der­la­get mod Un­garn. KLAVS BRUUN ER fuld­sta­en­dig uden sam­men­lig­ning lands­hol­dets største stjer­ne. På al­le pa­ra­me­tre. Der­for er der brug for, at han ta­ger an­svar, går for­re­st og di­ri­ge­rer spil­ler­ne i den rig­ti­ge ret­ning. Det er jeg så­dan set hel­ler ik­ke i tvivl om, at han selv er me­get be­vidst om. Og jeg for­ven­ter og­så, at han gør det i den re­ste­ren­de del af tur­ne­rin­gen og vi­ser, at kam­pen mod Un­garn var en en­lig sva­le.

Så op­for­drin­gen her­fra ly­der: Ka­e­re Klavs Bruun… Hånd­bold­dan­mark har brug for, at du ’bli­ver sinds­syg’. Igen. Klavs Bruun er fuld­sta­en­dig uden sam­men­lig­ning lands­hol­dets største stjer­ne. På al­le pa­ra­me­tre

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.