Nat­te­rav­nen Ru­dy

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KAM­PEN I MOR­GEN bok­ses om­kring mid­nat, og der­for er jeg ved at ven­de mit døgn. Vi har tra­e­net sent om af­te­nen til ud på nat­ten mel­lem 23 og 1 den se­ne­ste tid. Det var min rus­si­ske spar­rings­part­ner ik­ke helt til­freds med. Men nu er jeg op­pe til om­kring klok­ken 3 hver nat.

Det hand­ler selv­føl­ge­lig om, at jeg skal vaen­ne mig til at va­e­re ak­tiv på et an­det tids­punkt af døg­net på grund af kam­pen. Jeg tvin­ger mig selv til at va­e­re sent op­pe. Selv om jeg nog­le gan­ge våg­ner klok­ken ot­te og ik­ke kan sove la­en­ge­re. Men det, jeg mest har brug for, er hvi­le og ro, for­di jeg har tra­e­net me­get hårdt.

Der­for bru­ger jeg sta­dig det me­ste af min tid på at slap­pe af og tjek­ke min va­egt. Det fo­re­går på den må­de, at jeg ve­jer mig, li­ge når jeg står op. Ud fra va­eg­ten ved jeg så nøj­ag­tig, hvad jeg skal tra­e­ne den dag. Det kan va­e­re lidt lø­bebånd, boks­ning, sjip­ning, sau­na el­ler kar­bad.

Jeg har va­e­ret igen­nem pe­ri­o­den, hvor hu­mø­ret har svin­get på grund af min di­a­et. Jeg har va­e­ret i va­egt i nog­le uger, så det er på plads. Nu skal jeg ba­re gla­e­de mig til i mor­gen. Jeg skal ik­ke va­e­re sur over no­get. Al­le ta­ler om det. Jeg kan ik­ke en­gang gå til fri­sø­ren el­ler en tur på ga­den, uden folk vil ta­le med mig om kam­pen JEG HAR HEL­LER ik­ke me­re, jeg kan ju­ste­re i for­hold til at mø­de Pa­tri­ck i bok­se­rin­gen. Jeg har gjort, hvad jeg kun­ne. Jeg kan ik­ke nå at aen­dre en skid me­re al­li­ge­vel. Jeg har set al­le Pa­tri­cks kam­pe igen­nem, og jeg har bidt ma­er­ke i, at det er gå­et ned ad bak­ke for ham, si­den han tab­te i Rusland og blev su­per­mel­lemva­eg­ter. Jeg hå­ber, at den­ne her kamp kan va­e­re med til, at han op­per sig lidt.

Hans kar­ri­e­re har va­e­ret ved at gå i stå - li­ge som dansk pro­fes­sio­nel boks­ning ge­ne­relt. Nu er der kom­met gang i det igen bå­de med vo­res kamp, men og­så ved, at Mo­gens Pal­le

RU­DY MAR­KUS­SEN for­talt til Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk

er til­ba­ge i ma­ne­gen.

Det vig­tig­ste er selv­føl­ge­lig at vin­de kam­pen, men jeg har al­le­re­de få­et den op­ma­er­k­som­hed og skabt den hy­pe, jeg ger­ne vil­le ha­ve ud af det her.

Det her er alt­så hi­sto­risk. Det hå­ber jeg, at al­le er klar over. Det kan godt va­e­re, at man ta­ler om, at kam­pe­ne mel­lem Jør­gen ’Gam­le’ Han­sen og Hans Hen­rik Palm var sto­re. Men helt ae­r­ligt. Det var må­ske nok in­de i KB Hal­len, og der kom et par jour­na­li­ster ud til den. Men det her er ka­em­pe stort, og jeg tror al­drig, der har va­e­ret så me­get da­ek­ning om en kamp her­hjem­me. Det er et dan­skero­p­gør, ha­dets opgør og en grup­pe­ring mod den an­den.

Al­le ta­ler om det. Jeg kan ik­ke en­gang gå til fri­sø­ren el­ler en tur på ga­den, uden folk vil ta­le med mig om kam­pen.

Pa­tri­ck har sagt, at jeg slog hårdt for 10 år si­den. Men prøv at spør­ge ham bok­se­ren, jeg bok­se­de mod sidst i Fre­de­riks­havn, om det er til­fa­el­det?

Pa­tri­ck skal jo si­ge så­dan no­get, men det sid­ste, du mi­ster som bok­ser, er slag­kraf­ten. Så det pas­ser slet ik­ke!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.