Prins Hen­riks egen par­fu­me

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Julie Kragh

Her er fol­kets duft-dom

En­de­lig! Ef­ter fle­re ugers in­ten­siv jagt lyk­ke­des det BT at få fin­gre i prins Hen­riks helt egen par­fu­me. La­es an­mel­del­sen af den eks­klu­si­ve par­fu­me – og del­tag i kon­kur­ren­cen om at vin­de din helt egen. Vi ud­lod­der to.

Prins Hen­rik er helt sin egen. Det her­sker der vist in­gen tvivl om, og na­tur­lig­vis – fri­stes man til at si­ge – har den 81-åri­ge fransk­fød­te le­ve­mand og­så sin helt egen par­fu­me.

Par­fu­men, der slet og ret hed­der ’H’, blev ud­vik­let til prins­ge­ma­len af det dan­ske fir­ma Gosh i 2011. Og det er ik­ke en, man ba­re li­ge kø­ber i det na­er­me­ste storma­ga­sin. Man skal en­ten få den fora­e­ret af prins Hen­rik selv el­ler kø­be den det ene­ste sted, hvor den sa­el­ges – i bu­tik­ken ved re­gent­par­rets som­mer­slot Château de Cayx, der lig­ger i Ca­hors i det syd­ve­st­li­ge Frank­rig.

Så na­tur­lig­vis var der stor stå­hej på re­dak­tio­nen, da den prin­se­li­ge par­fu­me an­kom tid­li­ge­re på ugen. Og na­tur­lig­vis skul­le den te­stes ef­ter al­le kun­stens reg­ler – bå­de af eks­per­ter og la­eg­folk. Mand­haf­tig og in­tens I pres­se­ma­te­ri­a­let be­skri­ves ’H’ som ’ma­skulin og dyb’ på sam­me tid som den er ’sensu­el, frisk og varm på en ma­jesta­e­tisk må­de, som ab­so­lut er en prins va­er­dig’. Men hvad me­ner duf­t­eks­pert Chri­sti­ne Glen­ting, der ejer kon­su­lent­fir­ma­et Am­bi­ent Idea om den roy­a­le duft?

»Det er virkelig en duft, man la­eg­ger ma­er­ke til. En mand­haf­tig og in­tens duft. Den har per­son­lig­hed! Den pas­ser godt til prins Hen­rik, sy­nes jeg, han er me­get kre­a­tiv og kosmopo­li­tisk. Men det er ik­ke en hver­dags­par­fu­me - det er en, man ta­ger på til en sa­er­lig lej­lig­hed,« vur­de­rer Glen­ting, hvis fir­ma blandt an­det ud­vik­ler duf­te til virk­som­he­der og brand.

Anja Borum, der er salgs- og mar­ke­ting­di­rek­tør hos Gosh, har tid­li­ge­re for­talt til BT, at der ik­ke er no­gen pla­ner om at mar­keds­fø­re duf­ten på det dan­ske mar­ked. Og det er el­lers en skam:

»Jeg tror helt sik­kert, at der vil­le va­e­re en må­l­grup­pe til den. Det er en me­get ma­skulin og in­tens duft,« for­tal­te hun i ok­to­ber. Vind en duft med BT Par­fu­men ko­ster 49 eu­ro (cir­ka 365 kro­ner) for 50 ml. En rig­tig god pris, me­ner Chri­sti­ne Glen­ting:

»Bå­de duft og fla­kon vir­ker me­re luk­suri­øs.«

Kon­ge­hu­sets kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling har dog tid­li­ge­re af­vist, at par­fu­men skul­le kom­me i hand­len her­hjem­me.

»Det har al­drig va­e­ret pla­nen, at duf­ten skul­le sa­el­ges i Dan­mark,« lød sva­ret i ok­to­ber.

Men som no­get helt sa­er­ligt for BT kan to hel­di­ge la­e­se­re vin­de den roy­a­le duft ’H’ - li­ge tids­nok til at ba­e­re den til en af årets ju­le­froko­ster el­ler nytår­s­af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.