Uni­ver­si­tet: Mi­ni­ster har plagi­e­ret af­hand­ling

BT - - NYHEDER -

PLAGI­AT mi­ni­ste­ren for­sva­re­de i 2012.

I slut­nin­gen af novem­ber be­gyn­de ryg­ter at svir­re om, at Ven­stre-mi­ni­ste­ren hav­de plagi­e­ret fem linjer fra en bog af Ove Kaj Pe­ter­sen, pro­fes­sor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School. Ryg­ter­ne fik Es­ben Lun­de Lar­sen til at op­for­dre Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet til en un­der­sø­gel­se, og med faku­l­te­tets se­ne­ste ud­mel­ding går sa­gen med stor sand­syn­lig­hed ind i en ny og far­lig fa­se for mi­ni­ste­ren. Me­get uhel­dig rol­le So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har kaldt ham i et nyt sam­råd, hvor de vil spør­ge ham ud om hans ha­bi­li­tet i for­hold til, at han snart skal ud­pe­ge nye med­lem­mer af Ud­val­ge­ne Ved­rø­ren­de Vi­den­ska­be­lig Ure­de­lig­hed, UVVU.

»Hvis prak­sis­ud­val­get skøn­ner, at han har be­gå­et vi­den­ska­be­lig ud­re­de­lig­hed, så kan det en­de i det ud­valg, hvor­til han om lidt skal ud­pe­ge nye med­lem­mer. Det er jo ret al­vor­ligt, hvis det kom­mer så langt,« si­ger Jep­pe Bruus, der sid­der i forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­ud­val­get for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Iføl­ge po­li­tisk kom­men­ta­tor Hans En­gell har Es­ben Lun­de Lar­sen et stort for­kla­rings­pro­blem, og sa­gen pres­ser ik­ke kun mi­ni­ste­ren.

»Det er en ube­ha­ge­lig sag og en rig­tig møgs­ag for re­ge­rin­gen, for den føl­ger li­ge i kølvan­det på Holst-sa­gen, og det er ret vold­somt med to mi­ni­stre, der er så me­get i sk­ud­linj­en blot in­den for et halvt år,« si­ger En­gell til Ritzau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.