Gnav­pot­ter kan ån­de let­tet op

BT - - NYHEDER -

vir­ke­lig­he­den det dår­li­ge hel­bred, der fø­rer til et dår­ligt hu­mør og et ulyk­ke­ligt liv – ik­ke omvendt, for­kla­rer Ri­chard Pe­to, pro­fes­sor ved uni­ver­si­te­tet i Ox­ford.

»Man­ge tror sta­dig, at stress og ulyk­ke di­rek­te kan for­år­sa­ge syg­dom, men de ta­ger sim­pelt­hen fejl af år­sag og virk­ning,« si­ger Ri­chard Pe­to, der er en af for­sker­ne bag stu­di­et, til den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an. ’Non­sens’ »Selv­føl­ge­lig har sy­ge per­so­ner en ten­dens til at va­e­re me­re ulyk­ke­li­ge end dem, der er ra­ske, men un­der­sø­gel­sen vi­ser, at gla­e­de og ulyk­ke ik­ke i sig selv har no­gen di­rek­te ef­fekt på dø­de­lig­he­den.«

Han kal­der på­stan­den om en sam­men­ha­eng mel­lem ulyk­ke og hø­je­re dø­de­lig­hed for ’non­sens’. Til gen­ga­eld kan ulyk­ke in­di­rek­te på­vir­ke hel­bre­det ne­ga­tivt, hvis ulyk­ken fø­rer til, at man drik­ker for me­get al­ko­hol el­ler op­ta­ger us­un­de spi­se­va­ner, for­kla­rer han.

For­sø­get, der er ble­vet of­fent­lig­gjort i det vi­den­ska­be­li­ge tids­skrift The Lan­cet, er ba­se­ret på 700.000 kvin­der med en gen­nem­snitsal­der på 59 år.

Igen­nem ti år blev de bedt om at vur­de­re de­res eget hel­bred, ni­veau af lyk­ke, stres­sni­veau, de­res fø­lel­se af at va­e­re i kon­trol, og hvor af­slap­pe­de de føl­te sig.

30.000 af kvin­der­ne dø­de i lø­bet af de ti år. Ud fra døds­fal­de­ne kun­ne for­sker­ne kon­klu­de­re, at døds­ra­ten var den sam­me blandt dem, der be­skrev sig selv som lyk­ke­li­ge og blandt dem, der be­skrev sig selv som ulyk­ke­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.