Hjort la­der Thulesen ste­ge i sit eget fedt

BT - - NYHEDER -

NER­VE­KRIG tva­er­ti­mod et klart sig­nal til DF om, at par­ti­et i den kom­men­de uge godt kan for­ven­te at kom­me un­der ny hård be­skyd­ning. Han sag­de nem­lig no­get us­a­ed­van­ligt ja til at mø­de op i åbent sam­råd i fi­nans­ud­val­get tirs­dag af­ten klok­ken 19. Et så­dant sam­råd i af­ten­ti­mer­ne er ab­so­lut en sja­el­den­hed, som Hjort kun­ne ha­ve sagt nej til. Men det gjor­de han ik­ke.

»Na­tur­lig­vis kom­mer jeg,« sva­re­de han via sin sekretaer.

For at gø­re ondt va­er­re har So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så be­ga­e­ret en ha­ste­fo­re­spørgsel om sa­gen i fol­ke­tings­sa­len onsdag mor­gen. DF sat skak­mat Hjort af­vi­ste i går al­le øn­sker fra me­di­er­ne om in­ter­view i sik­ker for­vis­ning om, at DF har tra­engt sig selv op i et hjør­ne. På tors­da­gens mø­de i fi­nans­ud­val­get hav­de par­ti­et nem­lig lo­vet at stem­me for re­ge­rin­gens lov­for­slag, når det kom­mer til en­de­lig ved­ta­gel­se tors­dag i na­e­ste uge. Nu er DF sat skak­mat og har ik­ke la­en­ge­re no­get at true med.

Ven­stres fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen af­vi­ser be­skyld­nin­gen om, at DF er ble­vet snydt i for­hand­lin­ger­ne.

»In­gen er ble­vet snydt. En po­li­tisk af­ta­le skal man over­hol­de, og det går beg­ge ve­je,« si­ger han og lover, at man nok skal fin­de en løs­ning, hvis det skul­le vi­se sig nød­ven­digt.

Men hvis Hjort skal hja­el­pe Kri­sti­an Thulesen Dahl ud af hans pi­ne, kom­mer det til at ko­ste. Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve har i hvert fald hvi­sket re­ge­rin­gen i ører­ne, at de to par­ti­er kra­e­ver kom­pen­sa­tion, hvis DFs sa­er­krav ko­ster pen­ge.

Den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fi­nansord­fø­rer Ben­ny En­gel­bre­cht vil på sam­rå­det tirs­dag af­ten ha­ve af­kla­ret, om DF sov i ti­men, da man for­hand­le­de bo­li­g­y­del­sen.

»Jeg sy­nes, det er un­der­ligt, at DF først la­ver en af­ta­le og bag­ef­ter får kol­de fød­der. DF har lo­vet at stem­me for loven, og der­for har DF ik­ke no­gen ry­gen­de pi­stol at hol­de for fi­nans­mi­ni­ste­rens pan­de. Jeg tror, det er for­kla­rin­gen på, at vi i de her da­ge ser en af­slap­pet fi­nans­mi­ni­ster gå rundt på Chri­sti­ans­borgs gan­ge,« si­ger Ben­ny En­gel­bre­cht. Bun­det…vis­se­vas­se Dansk Fol­ke­par­tis fi­nansord­fø­rer Re­ne Chri­sten­sen er skuf­fet over, at fi­nans­mi­ni­ste­ren har haft tid til at gi­ve nye tal til me­di­er­ne, men ik­ke til ham.

»Det ved jeg ik­ke, om vi har. Men det, vi be­stil­te, var, at de bor­ge­re, der kun har de­res fol­ke­pen­sion og atp, ik­ke skal be­rø­res. Jeg er til gen­ga­eld glad for, at fi­nans­mi­ni­ste­ren og­så har sagt, at pen­sio­ni­ster med ind­komst un­der 150.000 kr. ik­ke skal ram­mes,« si­ger Re­ne Chri­sten­sen.

Han af­vi­ser, at han med sin un­der­skrift i fi­nans­ud­val­get tors­dag har bun­det sig til at stem­me for lov­for­sla­get, som det lig­ger.

SLAG­SI­DE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.