’Det her er for­kert’

BT - - NYHEDER -

PEN­SIO­NIST 68-åri­ge Leif Egon An­der­sen bor i en ae­l­dre­bo­lig i Husumva­en­ge i Kø­ben­havn. Hvis hans bo­li­g­y­del­se bli­ver sat ned, bli­ver det ik­ke sjovt for ham, si­ger han. I dag be­ta­ler han en hus­le­je på 8.200 kr. om må­ne­den og får godt 5000 kr. i bo­li­g­y­del­se. Iføl­ge AE­l­dre Sa­gens be­reg­nin­ger kan han ri­si­ke­re at mi­ste 16.000 kr. om året i bo­li­g­y­del­se, hvis re­ge­rin­gens lov­for­slag bli­ver gen­nem­ført.

»Ved du hvad, jeg har un­der 5.000 kr. at le­ve for om må­ne­den. De kan sim­pelt­hen ik­ke va­e­re be­kendt at ta­ge pen­ge fra mig. De fast­fry­ser grund­skyl­den for hu­se­jer­ne, der får stør­re og stør­re fri­va­er­di og sa­et­ter sam­ti­dig re­gi­stre­rings­af­gif­ten ned for de­res luksus­bi­ler. Det her er for­kert. Det er ik­ke et ri­me­ligt sam­fund,« si­ger Leif Egon An­der­sen.

Han kom på ar­bejds­mar­ke­det som 13-årig. Fik job som ar­bejds­dreng på Faxe­bryg­ge­ri­et, der lå dér, hvor Rø­d­ov­re­cen­tret lig­ger i dag. Se­ne­re blev han øl­kusk for Carls­berg og sla­eb­te i 20 år tun­ge ølkas­ser ud til kun­der­ne, se­ne­re kør­te han va­rer fra de­pot i 15 år. Så var ryg­gen slidt op.

For ti år si­den faldt han uhel­digt på et glat for­tov og bra­ek­ke­de den ene hof­te. Ryg­gen blev ska­ev, og han har si­den va­e­ret af­ha­en­gig af rol­la­tor og hjem­me­hja­elp. Det var der­for, at han måt­te flyt­te i ae­l­dre­bo­lig.

»Jeg le­ver spar­som­me­ligt. Jeg ry­ger, det in­drøm­mer jeg. Det er for sent at hol­de op nu. Og så kø­ber jeg en avis i we­e­ken­den. Men el­lers er der ik­ke plads til luksus. Jeg har spa­ret for­sik­rin­ger­ne va­ek. Men børn og bør­ne­børn får en ju­le­ga­ve for 300 kr.,« si­ger Leif Egon An­der­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.