En af Ki­nas ri­ge­ste ma­end er meldt sav­net

BT - - NYHEDER -

MYSTISK En af Ki­nas ri­ge­ste ma­end, Guo Gu­ang­chang, er meldt sav­net, skri­ver fi­nans­ma­ga­si­net Caixin iføl­ge BBC. Rig­man­dens sel­skab be­ro­li­ger. Ma­ga­si­net op­ly­ser, at Guos sel­skab, Fos­un In­ter­na­tio­nal, har va­e­ret ude af stand til at kom­me i kon­takt med che­fen i et døgn.

Fos­un, som er et af Ki­nas største, pri­va­te kong­lo­me­ra­ter, har indstil­let hand­len med sel­ska­bets ak­tier på fonds­bør­sen i Hong­kong ef­ter rap­por­ter­ne om Guos for­s­vun­den.

Der er spe­ku­la­tio­ner om, at Guo, der er ble­vet be­skre­vet som Ki­nas svar på USA-milliardaeren War­ren Buf­fett, er til­ba­ge­holdt af po­li­ti­et, op­ly­ser BBC.

Caixin ci­te­rer so­ci­a­le me­di­er for, at Guo sidst er set hos po­li­ti­et i Shang­hai. I går af­tes med­del­te Fu­son Group i en børs­med­del­el­se, at rig­man­den er i gang med at ’as­si­ste­re’ Ki­nas juri­di­ske myn­dig­he­der i nog­le ’un­der­sø­gel­ser’. Vi­de­re i med­del­el­sen hed­der det, at han kan ’tra­ef­fe be­slut­nin­ger for Fu­son Group.’

Den 48-åri­ge Guo, som i au­gust blev sat i for­bin­del­se med en kor­rup­tions­sag, le­der et for­ret­nings­im­pe­ri­um, som er spredt ud over he­le ver­den.

For­bes op­gi­ver, at hans for­mue er på om­kring syv mil­li­ar­der dol­lar (om­kring 48 mil­li­ar­der kro­ner). Over­tog Club Med Fos­un Group har in­ter­es­ser i me­di­er, for­sik­ring, ejen­dom­me og bu­tiks­ka­e­der.

Kon­cer­nen over­tog for ny­lig den fran­ske rej­se­bu­reau­kon­cern Club Med, som har fe­ri­e­bo­li­ger man­ge ste­der i ver­den.

Hvis Guo virkelig er for­s­vun­det, er det ik­ke før­ste gang, at en frem­tra­e­den­de per­son i Ki­nas fi­nans­ver­den plud­se­lig for­svin­der. I de se­ne­ste uger er fle­re an­dre kend­te per­son­lig­he­der meldt sav­net. Guo har dog en sa­er­lig, na­e­sten le­gen­da­risk sta­tus. I år blev han op­ført som num­mer 17 på Ki­nas Hurun-li­ste over lan­dets ri­ge­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.