’Fars død split­te­de fa­mi­li­en’

BT - - NYHEDER -

IRWIN-SA­GA­EN Bin­di Irwins for­hold til sin far­far er mil­dest talt koldt, ef­ter han har truk­ket sig til­ba­ge fra hen­de og re­sten af fa­mi­li­en si­den hans søn, kro­ko­di­l­leja­e­ge­ren Ste­ve Irwin, dø­de i 2006. Det for­tal­te hun un­der et in­ter­view med au­stral­ske Daily Mail ved det­te års AACTA Awards, der for ny­lig blev af­holdt i Syd­ney.

Ved pris­ud­de­lin­gen, der er den mest pre­sti­gi­øse i den au­stral­ske film- og tv-bran­che, gjor­de hun det klart over for avi­sen, at hun ik­ke er på ta­le­fod med sin far­far Bob Irwin, som ik­ke øn­sker at se hver­ken hen­de el­ler re­sten af fa­mi­li­en: »Al­le hånd­te­rer sorg på for­skel­lig vis. Da min far gik bort, valg­te han (far­fa­ren, red.) at di­stan­ce­re sig fra alt det, min far el­ske­de al­ler­mest,« si­ger hun og fort­sa­et­ter: Send­te ga­ver re­tur »Som det er nu, respek­te­rer vi egent­lig ba­re hans be­slut­ning. Han har valgt sin egen vej og har ik­ke har haft no­get at gø­re med os i lang tid.«

I det ae­r­li­ge in­ter­view forta­el­ler hun des­u­den om den­gang, hvor det for al­vor gik op for hen­de og fa­mi­li­en, at han ik­ke øn­ske­de at ha­ve no­get med dem at gø­re.

Fa­mi­li­en hav­de sendt ga­ver til Bob Irwin på hans fødselsdag, da han ik­ke øn­ske­de at se dem på da­gen. Hans re­ak­tion var imid­ler­tid ik­ke, hvad de hav­de for­ven­tet:

»Han åb­ne­de ga­ver­ne, hvor­ef­ter han send­te dem re­tur. Når folk gør så­dan, går det op for en, at folk skal hånd­te­re sorg, som de nu en­gang fin­der det bedst.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.