Nej, an­sva­ret skal lig­ge hos myn­dig­he­der­ne

BT - - DEBAT -

med på, at det er et stort an­svar, som bli­ver lagt på kon­trol­lø­rer­nes skul­dre. Vi vil­le og­så ger­ne selv ha­ve va­e­ret det for­u­den, men det skal ses som en re­ak­tion på til­ta­get fra Sve­ri­ges si­de. Det er nød­ven­digt at ha­ve mu­lig­he­den for at kon­trol­le­re rej­sen­de, hvis sven­sker­ne gør det. Det vil det va­e­re, for­di det vil be­ty­de, at en ra­ek­ke asylan­sø­ge­re ik­ke kan kom­me til Sve­ri­ge og der­for vil bli­ve i Dan­mark.

JEG ER HELT

at det ri­si­ke­rer at bli­ve som do­mi­no­brik­ker, der va­el­ter en ef­ter en, for­di vo­res stram­nin­ger kan fø­re til stram­nin­ger i Tys­kland og så vi­de­re ned gen­nem Eu­ro­pa. Der­for hå­ber jeg, sven­sker­ne vil la­de va­e­re med at va­el­te den før­ste do­mi­no­brik og sa­et­te det her igang. Vi står i en hi­sto­risk vold­som flygt­nin­ge- og mi­grant­si­tu­a­tion, og der­for er vi nødt til at ta­en­ke på Danmarks in­ter­es­ser.

DET ER KLART,

RAS­MUS NORDQVIST

aben vi­de­re. Vi stram­mer, for­di sven­sker­ne gør det, så stram­mer ty­sker­ne, for­di vi gør det, og så­dan fort­sa­et­ter det ned gen­nem Eu­ro­pa, ind­til he­le pro­ble­met er iso­le­ret til en lil­le ø i Gra­e­ken­land. Det kan vi sim­pelt­hen ik­ke til­la­de os. Vi må ta­ge vo­res del af an­sva­ret.

VI SKUB­BER BLOT

et an­svar, som bur­de lig­ge hos myn­dig­heds­per­so­ner, over på pri­va­te an­sat­te og virk­som­he­der, hvil­ket stil­ler en ra­ek­ke spørgs­mål, til f.eks. hvor man skal kla­ge, hvis man er util­freds. Sam­ti­dig har per­so­na­let ik­ke den til­stra­ek­ke­li­ge ud­dan­nel­se til at se, om pas­se­ne er gyl­di­ge. Et an­det pro­blem op­står, da den her kon­trol kom­mer til at ske, før asylan­sø­ger­me kom­mer ind i Dan­mark, hvil­ket jo re­elt fra­ta­ger asylan­sø­ge­res mu­lig­he­den for at sø­ge asyl, da de al­drig når frem til gra­en­sen, hvor man skal sø­ge asyl. Plud­se­lig kom­mer asylsan­sø­ger­ne slet ik­ke i na­er­he­den af gra­en­sen, og vi luk­ker der­med gra­en­sen for asylan­sø­ge­re. Vi ri­si­ke­rer en il­le­gal ind­tra­en­gen i lan­det, for­di folk ik­ke får mu­lig­he­den for at sø­ge asyl. Det er klart, at det ri­si­ke­rer at bli­ve som do­mi­no­brik­ker, der va­el­ter en ef­ter en

HER­U­D­OVER LA­EG­GER VI

sin ener­gi på at fin­de nog­le fa­el­les løs­nin­ger med vo­res part­ne­re i EU. Det her pro­blem skal lø­ses i fa­el­les­skab. Der er in­gen, der kan lø­se pro­ble­met ale­ne, så i ste­det for ba­re at stram­me bur­de man ta­ge ud­for­drin­gen al­vor­ligt.

RE­GE­RIN­GEN BUR­DE BRU­GE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.