Tra­engsel og alarm

Dags­or­de­nen

BT - - DEBAT - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Om­buds­man­den ud­ta­ler kri­tik af re­ge­rin­gens gå-va­ek-flygt­nin­ge an­non­cer, Løk­ke kaemper Danmarks sag i Bruxel­les, skat­te­stop­pet er ik­ke la­en­ge­re hug­get i gra­nit, Det kon­ge­li­ge Te­a­ter får ny be­sty­rel­se, der for­hand­les om plan­loven, og DF er i al­vor­li­ge pro­ble­mer ef­ter fi­nans­lo­vs­af­ta­len. Det er blot et lil­le ud­drag af, hvad po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg bak­ser med nu. Ju­le­travlhe­den har ramt Chri­sti­ans­borg!

Hvem tri­ves med travlhe­den? So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne ju­le­hyg­ger. Mest af alt, for­di DF er i so­lidt stormvejr, men det gør hel­ler ik­ke no­get, at Løk­ke sam­ti­dig er op­ta­get af be­sva­er­li­ge EU-spørgs­mål, og at om­buds­man­den har ud­talt kri­tik af en af re­ge­rin­gens mest po­pu­la­e­re mi­ni­stre, nem­lig In­ger Støj­berg.

Hvem stres­ser i travlhe­den? Det gør DF. I den se­ne­ste tid har vi op­le­vet at den el­lers altid vels­mur­te og te­flon­be­kla­ed­te DF pan­de ik­ke har ri­stet mod­stan­de­re som var­me ka­stanjer, men der­i­mod at for­man­den har sat sig på den og haft be­sva­er med at kom­me af den igen. Før fol­ke­af­stem­nin­gen kik­se­de kom­mu­ni­ka­tio­nen for Kri­sti­an Thulesen Dahl om­kring be­tyd­nin­gen af et nej. Først men­te han det vil­le åb­ne for DF i re­ge­ring, men halvan­den ti­me se­ne­re trak han i land. I den­ne uge har sa­gen om en justering af pen­sio­ni­sters bo­li­g­y­del­se va­e­ret sa­gen, der ik­ke vil­le dø for DF. AEl­dre­par­ti­et, vel­fa­er­dens vog­te­re, har sim­pelt­hen ind­vil­get i en af­ta­le med re­ge­rin­gen, der i før­ste om­gang blev udl agt so m en lil­le justering, men som nu vi­ser sig at va­e­re en for­rin­gel­se for de sva­ge­ste ae­l­dre. Og det fal­der vel at ma­er­ke sam­men med at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne kø­rer en kampag­ne, der er de­sig­net til at ud­stil­le, at man ik­ke kan reg­ne med DF.

Kan man reg­ne med DF? som varm gløgg. Jo­vist, der er klum­per i, som ik­ke al­le kan li­de. Men over­ord­net set, så gli­der det ned. Og selv­om vel­fa­erd er vig­tigt for DF, så er ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken nok trods alt vig­ti­ge­re. Men Kri­sti­an Thulesen Dahl og hans trop­per gør klogt i at bru­ge ju­le­pau­sen til at la­eg­ge en plan, for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har få­et fat. De har trev­let en tråd op i DFs swe­a­ter. Hvis ik­ke DF får re­pa­re­ret kla­e­der­ne, så kan Thulesen Dahl i yder­ste kon­se­kvens en­de som kej­se­ren i H.C. An­der­sens be­røm­te even­tyr, på ga­den, halv­nø­gen og til grin.

Hvad be­ty­der det for re­ge­rin­gen? Nog­le af dem god­ter sig lidt over, at DF er kom­met om ik­ke ned i nis­se­stør­rel­se, så dog men­ne­ske­stør­rel­se. Det kan dog in­gen­lun­de ses i me­nings­må­lin­ger­ne end­nu! Men Ven­stre ved og­så godt, at når DF bli­ver sår­et, så er det Ven­stre, der skal le­ve­re et pla­ster el­ler en gips­arm. Til­li­den imel­lem V og DF er i for­vej­en ik­ke i top. De er ue­ni­ge på af­gø­ren­de po­li­ti­ske stra­ek­nin­ger - og oven i kø­bet om DF hjer­tesa­ger som EU og ud­la­en­din­ge. Og re­ge­rin­gen har bl.a. plan­lagt, at for­å­ret skal hand­le om skat­te­let­tel­ser, som al­drig har va­e­ret DFs kop te. La­eg der­til, at uden et sta­er­kt DF så vil­le Løk­ke ik­ke va­e­re stats­mi­ni­ster i dag.

Hvad sker der nu? Fol­ke­tin­get er ramt af tra­engsel og alarm. De har en ek­stremt ar­bejd­s­om uge for­an sig, hvor det bli­ver umu­ligt for den al­min­de­li­ge dan­sker at føl­ge med i for­hand­lin­ger, be­slut­nin­ger og bry­de­kam­pe. Det er li­ge pra­e­cis det, bå­de DF og re­ge­rin­gen kan hå­be på. Så mens vi an­dre fl­in­trer rundt og gør klar til jul, så får de ryd­det skri­ve­bor­det så godt som mu­ligt. Al­le dår­li­ge sa­ger skal af vej­en nu. Skid­tet skal ud af hjør­ne­r­ne, så­dan at de kan gi­ve sig selv en ny start fra nytårs­ta­len og frem. For de ju­le­ga­ver de har lagt un­der tra­e­et til dan­sker­ne im­po­ne­rer ik­ke.

Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.