’ ’

BT - - DEBAT -

Kan Thulesen Dahl i yder­ste kon­se­kvens en­de som kej­se­ren i H.C. An­der­sens be­røm­te even­tyr, på ga­den, halv­nø­gen og til grin

Man kan reg­ne med en ge­ne­rel ret­ning i DFs ar­bej­de ud fra en sim­pel op­skrift: Ud­la­en­din­ge = skidt. Vel­fa­erd = godt. Men DF kan ik­ke la­en­ge­re smy­ge sig uden om en de­bat om løf­te­brud.I S-kampag­nen frem­ha­e­ver man bl.a. at mi­nus­va­ekst be­ty­der fa­er­re pen­ge til den na­e­re vel­fa­erd i kom­mu­ner­ne, den la­ve­re bo­li­g­y­del­se til pen­sio­ni­ster, at kon­trol­len med lav­t­løn­net uden­land­sk ar­bejds­kraft sva­ek­kes og at dem, der ar­ver en virk­som­hed, slip­per bil­li­ge­re i skat. Det var na­ep­pe det, va­el­ger­ne for­ven­te­de, da de slog et kryds ud for Dansk Fol­ke­par­ti ved val­get i ju­ni. Og det be­la­ster bå­de for­man­dens og par­tiets tro­va­er­dig­hed i en hidtil uset grad.

Er DF i knae? Nej. Der er le­ve­ret ud­la­en­din­ge­stram­nin­ger, som var uta­en­ke­li­ge før val­get, men som nu gli­der ned

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.