Køb ju­lemad – uden

BT - - NYHEDER -

Pri­ser­ne på va­rer­ne er ind­sam­let tors­dag den 10. de­cem­ber 2015. Der er ta­get ud­gangs­punkt i den la­ve­ste pris, som BT kun­ne fin­de i den på­ga­el­den­de bu­tik, her­i­blandt even­tu­el­le kampag­ne­pri­ser. I un­der­sø­gel­sen er der ik­ke ta­get hen­syn til kva­li­tet. Der ta­ges for­be­hold for, at pri­ser og ud­bud kan ha­ve aen­dret sig si­den avi­sens pri­stjek. Hvis en va­re har va­e­ret ud­solgt i en bu­tik, har BT ta­get ud­gangs­punkt i pri­sen på pris­skil­tet og/el­ler den ak­tu­el­le til­bud­sa­vis. Un­der­sø­gel­sen er ude­luk­ken­de ud­tryk for de pri­ser, som BT kun­ne fin­de ved et tjek i den på­ga­el­den­de bu­tik og/el­ler i ka­e­dens ak­tu­el­le til­bud­sa­vis. Der ta­ges for­be­hold for, at ud­bud og pri­ser i nog­le til­fa­el­de kan va­ri­e­re fra bu­tik til bu­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.