Sku­depi­so­de kan va­e­re aeres­re­la­te­ret

BT - - NYHEDER -

SKU­DEPI­SO­DE Et sky­de­ri i Val­by i Kø­ben­havn tors­dag af­ten var mu­lig­vis aeres­re­la­te­ret. »Det er et af det spor, vi føl­ger. At det kan bun­de i fa­mi­lie­stri­dig­he­der,« si­ger po­li­ti­kom­mis­sa­er Car­sten Ahrends fra Kø­ben­havns Po­li­ti til Ritzau uden at vil­le kom­me na­er­me­re ind på, hvad stri­dig­he­der­ne går ud på.

Sky­de­ri­et tors­dag fandt sted på Blan­ka­vej, og an­mel­del­sen kom klok­ken 21.07 fra en per­son, der hør­te skud og rin­ge­de til 112.

Det vi­ste sig, at en 31-årig mand var ble­vet ramt af to skud. Hans til­stand var i før­ste om­gang kri­tisk, men fre­dag blev den be­teg­net som sta­bil.

Ef­ter sky­de­ri­et ef­ter­ly­ste Kø­ben­havns Po­li­ti fi­re ma­end ’af uden­land­sk her­komst’, der blev set lø­be mod Roskil­de­vej.

Men fre­dag af­ten led­te po­li­ti­et ef­ter to navn­giv­ne un­ge ma­end.

»Det dre­jer sig om en 16-årig og en 20-årig, som vi mista­en­ker for at ha­ve spil­let en stor rol­le i det her,« forta­el­ler Car­sten Ahrends.

»Vi har va­e­ret ude at ransa­ge tre ste­der, men vi har end­nu ik­ke fun­det dem. De ved, at vi le­der ef­ter dem, og jeg vil op­for­dre dem til at mel­de sig selv,« fort­sa­et­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.