Fle­re sø­ger om ju­le­hja­elp

BT - - NYHEDER -

STØT­TE Fle­re og fle­re fa­mi­li­er har sva­ert ved at få pen­ge­ne til at ra­ek­ke gen­nem ju­le­ti­den. Så­dan ly­der det fra fle­re af lan­dets hja­el­pe­or­ga­ni­sa­tio­ner, der mel­der om en stig­ning i an­søg­nin­ger om ju­le­hja­elp.

Ek­sem­pel­vis har 1.157 fa­mi­li­er i år søgt om støt­te til ju­len hos Blå Kors. Det er na­e­sten en for­dob­ling i an­tal­let af an­sø­ge­re i for­hold til sid­ste år, hvor 624 søg­te om ju­le­hja­elp.

»An­tal­let af folk, der sø­ger ju­le­hja­elp, er ste­get vold­somt de se­ne­ste tre år. For ba­re få år si­den kun­ne vi gi­ve til al­le be­ret­ti­ge­de, der søg­te, men nu vok­ser an­tal­let af an­søg­nin­ger langt hur­ti­ge­re end mid­ler­ne,« si­ger chef­se­kre­ta­er i Blå Kors Dan­mark Ul­la Britt Jen­sen.

Bil­le­det er det sam­me hos Frel­sens Ha­er, som har mod­ta­get an­søg­nin­ger fra om­kring 12.000 fa­mi­li­er.

»De fo­re­lø­bi­ge mel­din­ger ty­der på, at man­ge af an­sø­ger­ne er ud­for­dre­de af de se­ne­ste års stram­nin­ger i de of­fent­li­ge ydel­ser. An­søg­nin­ger­ne er end­vi­de­re ken­de­teg­net ved, at man­ge af fa­mi­li­er­ne le­ver med fy­si­ske og psy­ki­ske di­ag­no­ser, hvil­ket be­ty­der, at de i de i fle­ste til­fa­el­de er langt fra ar­bejds­mar­ke­det. Re­kor­den i ju­le­hja­elp er tegn på et delt Dan­mark,« skri­ver Frel­sens Ha­er i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.