Hjem­lø­se Mi­cha­el fik jackpot

BT - - NYHEDER -

SKRABELOD Han har bo­et på ga­den, si­den han for seks år si­den mi­ste­de beg­ge si­ne virk­som­he­der og sin ko­ne.

I sid­ste uge køb­te Mi­cha­el Eng­fors et skrabelod af ma­er­ket ’Eter­nal Sp­len­dor’ hos den lo­ka­le køb­mand for 10 dol­lar sva­ren­de til 68 kro­ner. Til hans sto­re gla­e­de og over­ra­skel­se op­da­ge­de han, at han hav­de vun­det ho­ved­ge­vin­sten på skra­be­lod­det. Chan­cer­ne for at vin­de var 850.000 til 1. Det skri­ver Viral Thre­ad.

Ind­til vi­de­re har den 61-åri­ge vin­der brugt pen­ge­ne på at fin­de og gen­op­ta­ge kon­tak­ten til sin la­en­ge sav­ne­de dat­ter, som han ik­ke har set i over 20 år. Mi­cha­el Eng­fors forta­el­ler des­u­den, at han plan­la­eg­ger at op­ret­te nog­le nye for­ret­nin­ger op i na­er­me­ste frem­tid. Le­ver på bo­sted Mi­cha­el Eng­fors bo­e­de i ti­den op til ge­vin­sten på et bo­sted for hjem­lø­se i As­pen. Je­re­my Kowa­lis, der ar­bej­der på bo­ste­det, for­tal­te, at det ik­ke er hver dag, at Mi­cha­el Eng­fors kø­ber skra­be­lod­der:

»Jeg tror ik­ke, at det er hver dag, at han bru­ger 10 dol­lar på et skrabelod. Men han gjor­de det den dag, og det gav po­te. In­gen har fortjent det me­re end ham. Mi­cha­el har va­e­ret ne­de at ram­me bun­den, men han har al­drig gi­vet op. Han vid­ste, at hvis han blev ved med at prø­ve, så vil­le hel­det ven­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.