Eks­per­ter: Et symp­tom på tidsån­den

BT - - NYHEDER -

QUICKFIX Mor­ten Eb­be Juul Ni­el­sen, lek­tor fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til bo­gen ’For­ban­de­de Sund­dom’, der hand­ler om nu­ti­dens jagt på sund­hed og pra­e­sta­tio­ner, un­drer sig ik­ke over en do­pings­ag i den skar­pe en­de af mo­tions­mil­jø­et. Tva­er­ti­mod. »Jeg tror at det er me­get me­re ud­bredt, end hvad vi har fo­re­stil­lin­ger om. Vi ved jo fra bo­dy­bu­il­der-mil­jø­et og de­le af fit­ness-mil­jø­et, at der of­te har va­e­ret pro­ble­mer med do­ping. Jeg sy­nes, at det er symp­to­ma­tisk, og det vi­ser, hvor me­get det kan ta­ge over­hånd. Her har vi en fa­mi­lie­far, som dyr­ker sin sport på ama­tør­plan, men som fø­ler, at det ik­ke er nok. Som 35-årig kan man må­ske ik­ke he­le ti­den slå si­ne eg­ne re­kor­der og får må­ske en min­dre depression over at gø­re det lang­som­me­re end sid­ste år. Så pas­ser det som fod i ho­se med et quickfix,« si­ger for­fat­te­ren. En an­den vir­ke­lig­hed

»Man kun­ne fo­re­stil­le sig, at det er en per­son, som bil­der sig selv ind el­ler er i et mil­jø, hvor den­ne her pra­e­sta­tion be­ty­der me­get. Og for at le­ve op til det ide­al går man så vidt som at bru­ge stof­fer.«

Den tid­li­ge­re dan­ske top­tri­at­let Ras­mus Hen­ning me­ner og­så, at do­ping kan va­e­re ret ud­bredt på mo­tions­plan: »Jeg tror, at der er fle­re af hans slags der­u­de. De le­ver i en an­den vir­ke­lig­hed end eli­teu­dø­ver­ne. De er slet ik­ke un­der­lagt test­ning og co­a­ching på sam­me må­de, som eli­ten er. Så jeg vil va­e­re ked af, hvis folk be­gyn­der at sa­et­te lig­heds­tegn mel­lem hans hi­sto­rie og den vir­ke­lig­hed, der er for eli­ten.«

Lands­hold­stri­at­le­ten Mar­tin Jen­sen skri­ver på fa­ce­book, at han tror, at der er en sam­men­ha­eng mel­lem for­vent­nings­pres­set på de so­ci­a­le me­di­er og do­ping blandt mo­tio­ni­ster­ne: »Jeg sy­nes, do­ping er for­fa­er­de­lig hvad en­ten det fo­re­går i mo­tions­klas­ser­ne el­ler i de pro­fes­sio­nel­le ra­ek­ker. Det hø­rer in­gen ste­der hjem­me. Jeg tror dog, desva­er­re, det er uund­gå­e­ligt i den­ne ver­den af sel­vi­s­ce­nesa­et­tel­se og eks­po­ne­ring som vi al­le bli­ver bom­bar­de­ret med på de so­ci­a­le me­di­er.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.