Drop di­a­e­ten og spis nu ba­re den ka­ge

BT - - NYHEDER -

SY­GE IDE­A­LER

»Folk bru­ger en be­stemt di­a­et som en må­de at skju­le en spi­se­for­styr­rel­se el­ler en høj grad af util­freds­hed med de­res egen krop,« sag­de hun iføl­ge Daily Mail i et bri­tisk ra­diopro­gram i for­bin­del­se med lan­ce­rin­gen af bo­gen.

»Di­a­e­ter­ne er en må­de at bru­ge mad til selv­ha­ev­del­se - du er en bed­re per­son, for­di du spi­ser så­dan - el­ler selv-ned­gø­rel­se, for­di du ik­ke vil til­la­de dig selv at spi­se det, du i vir­ke­lig­he­den har lyst til.«

Law­sons egen mor led det me­ste af sit voks­ne liv af en spi­se­for­styr­rel­se, men det stod først klart for ken­dis-kok­ken, da mo­de­ren blev døds­syg og en­de­lig til­lod sig selv at spi­se det, hun hav­de lyst til. Sund ba­lan­ce Sund­hed hand­ler iføl­ge Law­son om at va­e­re åben for li­vet.

»Hvis du er na­tur­lig tynd, så er det fan­ta­stisk - men hvis du bli­ver nødt til at sul­te dig selv for at se så­dan ud, så er det ik­ke godt.«

Der er tids­punk­ter i li­vet, hvor det er nød­ven­digt at spi­se et styk­ke ka­ge, og det ga­el­der om at fin­de en sund ba­lan­ce mel­lem det sun­de og det sø­de, ly­der an­be­fa­lin­gen fra Nigella.

»Jeg spi­ser ik­ke ka­ge hver dag, men der skal va­e­re en ba­lan­ce, og den skal ik­ke va­e­re alt for re­strik­tiv. Du bli­ver nødt til at sma­ge på de go­de ting.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.