Ber­tel Haar­der ren­ser ud på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter

BT - - NYHEDER -

BE­STY­REL­SE Kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der (V) skif­te­de i går he­le be­sty­rel­sen på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter ud. Han vil dog ik­ke sva­re på, hvor­for den gam­le be­sty­rel­se ik­ke skal fort­sa­et­te. »Jeg vil­le fin­de det helt rig­ti­ge hold, og det har jeg gjort. Hvad der i øv­rigt er gå­et igen­nem mi­ne tan­ker, det hol­der jeg for mig selv,« si­ger mi­ni­ste­ren.

Di­rek­tør og che­fre­dak­tør for Man­dag Mor­gen Lis­beth Knud­sen af­lø­ser ef­ter nytår Sti­ne Bos­se som be­sty­rel­ses­for­mand. Det er an­den gang på kun fi­re år, at den sam­le­de be­sty­rel­se for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter bli­ver ud­skif­tet på én gang.

Det har vakt kri­tik fra bå­de te­a­tret og op­po­si­tio­nen. Men Ber­tel Haar­der un­der­stre­ger, at han blot har gjort det sam­me som Uf­fe El­ba­ek (AL), der for fi­re år si­den som nyvalgt ra­di­kal kul­tur­mi­ni­ster ud­pe­ge­de en ny be­sty­rel­se.

»Jeg har be­slut­tet at gø­re som min for­ga­en­ger. Han skif­te­de og­så he­le be­sty­rel­sen ud, »si­ger Ber­tel Haar­der.

Han vil dog ik­ke forta­el­le, om han me­ner, at den gam­le be­sty­rel­se har ud­ført et dår­ligt styk­ke ar­bej­de.

»Jeg sy­nes, det nye hold er et godt hold. Jeg har ik­ke ud­pe­get det nye hold for der­med at kri­ti­se­re det gam­le. Jeg har ba­re sat et nyt hold, som en re­ge­ring kan gø­re, og det gjor­de den tid­li­ge­re re­ge­ring og­så,« si­ger han.

Kul­tur­mi­ni­ste­ren me­ner, at han med den nye be­sty­rel­se har sam­men­sat ’den helt per­fek­te buket’.

»Jeg har fun­det en topkva­li­fi­ce­ret for­mand og rig­tig kva­li­fi­ce­re­de med­lem­mer, som kom­mer fra he­le lan­det og de for­skel­li­ge kun­star­ter med juri­disk og øko­no­misk sag­kund­skab,« si­ger han.

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har det over­ord­ne­de an­svar for Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Te­a­trets po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske mål bli­ver ud­stuk­ket i fi­re­åri­ge så­kald­te ram­me­af­ta­ler, li­ge­som be­sty­rel­sen bli­ver ned­sat for en fi­re­årig pe­ri­o­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.