TV2 stop­per for bø

BT - - KULTUR -

DET ER IK­KE FOR BØRN un­der­hol­des i tv-uni­ver­set. Det ko­ster 59 kr. ek­stra om må­ne­den ud­over, hvad de i for­vej­en be­ta­ler for at se TV2. I ste­det vil TV2 Dan­mark sat­se på at pro­du­ce­re tv, som bør­ne­ne kan se sam­men med de voks­ne som fa­mi­lie­un­der­hold­ning, og bre­de dra­ma­se­ri­er som f.eks. ’Ba­de­ho­tel­let’ og ’Hjør­dis’. Ka­nal-chef Lot­te Lin­de­gaard be­kra­ef­ter, at TV2 Dan­mark dre­jer nøg­len om for bør­ne-tv.

»Det er rigtigt. Vi må kon­sta­te­re, at fa­er­re og fa­er­re børn ser TV2s bør­ne­pro­gram­mer i we­e­ken­den, og det ta­ger vi kon­se­kven­sen af nu. I de se­ne­ste år er ud­vik­lin­gen gå­et i den ret­ning, at børn ser bør­ne­pro­gram­mer på en helt an­den må­de. Før i ti­den kun­ne man sen­de en teg­ne­film lør­dag mor­gen kl. 7.30 på TV2, så sad bør­ne­ne klar i de­res natdragt med en skål hav­re­gryn for­an sig. Nu får bør­ne­ne så man­ge til­bud på bør­ne­ka­na­ler, på net­tet og strea­m­ingtje­ne­ster, at de ik­ke la­en­ge­re ven­ter på at se bør­ne-tv på et be­stemt tids­punkt. Det ta­ger vi kon­se­kven­sen af,« si­ger Lot­te Lin­de­gaard. Pu­blic ser­vi­ce-reg­ler TV2 er ejet af sta­ten og un­der­lagt pu­blic-ser­vi­ce-reg­ler, som in­klu­de­rer al­le på 0-100 år.

»Vi har ik­ke la­en­ge­re for­plig­tel­se til at sen­de bør­ne-tv. Det hav­de vi for nog­le år si­den. Men da DR fik lov til at op­ret­te to bør­ne­ka­na­ler (Ra­masjang og DR Ul­tra. red.) og stop­pe­de sit bør­ne-tv på ho­ved­ka­na­len, for­svandt vo­res for­plig­tel­se i pu­bli­ce ser­vi­ce-kon­trak­ten med sta­ten. Så der er ik­ke no­get krav. Vi kom­mer til at ud­byg­ge vo­res bør­ne­til­bud på TV2 Play, som ko­ster 59 kr. om må-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.