Sid­se Ba­bett i fransk stor­film

BT - - KULTUR -

FILM ’Bor­gen’-stjer­nen Sid­se Ba­bett Knud­sen står for­an end­nu en stor in­ter­na­tio­nal udfordring. Hun er hy­ret af den fran­ske in­struk­tør Em­ma­nu­el­le Bercot til ho­ved­rol­len i en fransk stor­film om en ide­a­li­stisk fransk lun­gela­e­ge.

I for­vej­en er Ba­bett Knud­sen snart ak­tu­el i Tom Hanks-fil­me­ne ’A Ho­lo­gram for the King’ og ’In­fer­no’ (Dan Brown-fil­ma­ti­se­ring, red.).

I den nye fran­ske film skal Ba­bett Knud­sen spil­le rol­len som la­e­gen Irè­ne Fra­chon, som i 2007 af­slø­re­de en stor me­di­ci­nal-skan­da­le. Me­di­ci­nen Me­di­a­tor blev or­di­ne­ret i om­kring 300.000 til­fa­el­de, men dens bi­virk­nin­ger re­sul­te­re­de i 300 døds­fald og me­re end tu­sind al­vor­li­ge hjer­te­fejl. Tip fra De­ne­u­ve Ef­ter en sej kamp lyk­ke­des det hen­de at få Ser­vi­er-la­bo­ra­to­ri­et, som frem­stil­le­de og mar­keds­før­te me­di­ci­nen, til at tra­ek­ke den til­ba­ge.

»At ho­ved­rol­len gik til Sid­se Ba­bett Knud­sen, kan vir­ke over­ra­sken­de,« si­ger in­struk­tør Em­ma­nu­el­le Bercot til huf­fing­ton­post.fr.

»Det var Cat­he­ri­ne De­ne­u­ve, der gav mig tip­pet. Da hun hør­te om mit pro­jekt, rå­de­de hun mig til at se Bor­gen og til­fø­je­de, at jeg der vil­le op­da­ge en utro­lig sku­e­spil­ler.«

Ef­ter et mø­de mel­lem Bercot og Knud­sen, der ta­ler fly­den­de fransk, var val­get klart.

»Jeg mød­te en fan­ta­stisk per­son­lig­hed og en stor sku­e­spil­ler,« til­fø­jer den fran­ske in­struk­tør.

»Det er me­get spa­en­den­de at få lej­lig­hed til at ar­bej­de med sku­e­spil­le­re, hvis op­fat­tel­se af ar­bej­det lig­ner den an­gel­sak­si­ske. Så snart de har få­et ma­nuskrip­tet, går for­be­re­del­ser­ne i gang, hvor man i Frank­rig går me­re in­stink­tivt til va­er­ks. Det er en helt an­den sko­le.«

Sid­se Ba­bett er ud­dan­net som sku­e­spil­ler på The­a­tre de l’Om­bre i Pa­ris fra 1987 til 1990. Det var en hård sko­le, har hun tid­li­ge­re for­talt til BT.

»Jeg er op­dra­get med pisk på sko­len i Frank­rig. Vo­res la­e­rer hav­de en pind, han slog os med. Han var ik­ke sinds­syg - men han var in­si­ste­ren­de: ’Jeg vil se dit smil kom­me ne­de fra ma­ven. El­lers vil folk ik­ke be­ta­le pen­ge for at se dig. Hvis det ba­re er li­ge me­get, kan du gå til psy­ko­log el­ler be­gyn­de at ona­ne­re’,» sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.