Croo­n­er­leg­en­den fyl­der 100

BT - - NAVNE -

PO­RTRA­ET da han i 1946 ud­gav sit før­ste al­bum ’The Voi­ce of Frank Si­na­tra’. Se­ne­re fik han suc­ces i The Rat Pa­ck, hvor han op­t­rå­d­te sam­men med De­an Mar­tin og Sam­my Da­vis – i dén grad og­så uden for sce­nen, hvor festa­ber­ne smel­te­de kvin­de­hjer­ter og ister­nin­ger i drinks til den ly­se mor­gen.

Den dan­ske sku­e­spil­ler og croo­ner Mi­cha­el Carøe op­tra­e­der selv med Frank Si­na­tras san­ge. Iføl­ge Mi­cha­el Carøe hav­de ame­ri­ka­ne­ren et sang­ta­lent ud over det sa­ed­van­li­ge.

»Han var fan­ta­stisk til at for­ce­re og kom­mu­ni­ke­re en forta­el­ling vi­de­re gen­nem san­ge­ne. Det var ik­ke ble­vet til no­get i film­bran­chen, hvis ik­ke han hav­de den stem­me, han hav­de,« si­ger han.

For 17 år si­den op­t­rå­d­te Mi­cha­el Carøe i Bel­le­vue, og net­op den af­ten hu­sker han sta­dig.

»Han er ble­vet en del af min ska­eb­ne, for­di sam­me af­ten, da jeg la­ve­de et show med Frank Si­na­tras san­ge ude på Bel­le­vue i 1998, valg­te han at dø. Det var ved den lej­lig­hed, jeg for før­ste gang for al­vor op­t­rå­d­te med Si­na­tra-num­re,« forta­el­ler Mi­cha­el Carøe.

Croo­ner-leg­en­den hav­de ik­ke kun suc­ces med sin gud­benå­de­de stem­me. På film­la­er­re­det gjor­de han og­så kar­ri­e­re, hvil­ket mun­de­de ud i Oscars for fil­men ’Her­fra til evig­he­den’ fra 1953. Fil­men, som hand­ler om sol­da­ters ud­sta­tio­ne­ring på Hawaii ef­ter an­gre­bet på Pearl Har­bor, vandt he­le 13 Oscar-sta­tu­et­ter. Frank Si­na­tra snup­pe­de selv pri­sen for den bed­ste mand­li­ge birol­le.

Frank Si­na­tra nå­e­de at va­e­re gift fi­re gan­ge, og han ef­ter­lod sig hu­stru­en Bar­ba­ra Si­na­tra og tre børn, da han som 82-årig gik bort den 14. maj 1998.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.