Svensk top­mo­del

BT - - BILER -

VOL­VO i gra­ven. Men selv­om der er blødt op, er den sta­dig­va­ek sim­pel og stil­ren. En ae­g­te skan­di­nav, og det har den al­le­re­de få­et ros for ef­ter af­slø­rin­gen. Sam­me plat­form som XC90 Den de­ler plat­form og tek­no­lo­gi med Vol­vo XC90, men det er sva­ert at se ude­fra. Mo­der­ne au­to­mo­bil­kon­struk­tion hand­ler om at ha­ve uhy­re flek­sib­le plat­for­me, og Vol­vos SPA­p­lat­form kan øjen­syn­ligt bå­de le­ge SUV og su­per-se­dan. Sla­egtska­bet be­ty­der, at vi al­le­re­de ken­der driv­linjer­ne.

Top­ver­sio­nen bli­ver en T8 Twin En­gi­ne hy­bri­dud­ga­ve, der kom­bi­ne­rer en 4-cy­lin­dret to-li­ters tur­bo­ben­zin­mo­tor på 320 hk med en el-mo­tor på ba­gaks­len. Re­sul­ta­tet er en 407 hk sta­erk ud­ga­ve med fi­re­hjul­stra­ek. T6-ud­ga­ven nø­jes med ben­zin­mo­to­ren og dens 320 hk.

På di­e­selsi­den får vi sam­me fi­re­cy­lin­dre­de mo­tor med di­e­sel­konsu­me­ren­de me­ka­nik i en D5 ud­ga­ve, der for­ment­lig får 225 hk og en D4 med 190 hk.

Al­le mo­del­ler ram­mer 100 km/t på un­der 10 se­kun­der, med T8e­ren som hur­tig­ste mo­del ta­et på fem se­kun­der. Top­far­ten er elek­tro­nisk be­gra­en­set til 250 km/t på de kraf­tig­ste ben­zin­mo­del­ler, mens di­e­se­lud­ga­ver­ne pra­este­rer 230 km/t. Hy­brid og el Ud­over hy­brid­driv­linjer, og en po­ten­ti­el el-ver­sion la­en­ge­re ne­de ad vej­en, er Vol­vo og­så ak­tiv, når det hand­ler om selv­kø­ren­de tek­no­lo­gi. Et nyt Pi­lot-As­sist-sy­stem vil gø­re den nye S90 istand til at va­e­re selv­kø­ren­de med ha­stig­he­der på op til 130 km/t. Indstil fart­pi­lo­ten, og bi­len hol­der selv styr på vej­kan­ter, for­an­kø­ren­de og bi­ler, der over­ha­ler.

Bi­len lan­ce­res i Dan­mark i sen­som­me­ren 2016, og vi for­ven­ter frapri­ser på om­kring 700.000 kr. for en D4 og 800.000 kr. for en T6 – hvis den skal va­e­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig med f.eks. BMWs 5-se­rie.

Se­ne­re kom­mer en sta­tioncar­ud­ga­ve med mo­del­be­teg­nel­sen V90. Den får sam­me palt­form, sam­me driv­linjer og sam­me tek­nik. Den pra­e­sen­te­res til marts på bil­ud­stil­lin­gen i Ge­ne­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.