Sid­ste De­fen­der

I ja­nu­ar 2016 tak­ker Land Rover De­fen­der af ef­ter at ha­ve va­e­ret i pro­duk­tion si­den 1948. Vi har va­e­ret i Eng­land for at si­ge far­vel og for at ta­ge en tur i en ny, en gam­mel og en rig­tig gam­mel Land Rover

BT - - BILER -

IKON

Den 28. ju­ni 1948 tril­le­de den før­ste Land Rover af sam­lebån­det. Det bri­ti­ske mi­li­ta­er hav­de be­stilt 2.000 ek­sem­pla­rer, og kun­ne Rover sa­el­ge de re­ste­ren­de 6.000 plan­lag­te bi­ler, vil­le in­ve­ste­rin­gen – der i mel­lem­ti­den var ste­get til 95.000 pund - va­e­re tjent hjem igen. Svig­ten­de kva­li­te­te Si­den 1948 er der solgt over tre mio. Land Rover-mo­del­ler ba­se­ret på den før­ste Land Rover fra 1948. Først hed de Se­rie I, II og III og fra 1990 har mo­del­len va­e­ret kaldt De­fen­der.

De er hård­fø­re stør­rel­ser, og iføl­ge Land Rover kø­rer over 70 pct. af al­le pro­du­ce­re­de bi­ler sta­dig. At de er hård­fø­re, vi­ser sig se­ne­re på da­gen, da jeg får for­nø­jel­sen af at ta­e­ve en Land Rover år­gang 1949 gen­nem ter­ra­e­net. Først skal vi dog se pro­duk­tio­nen, og her står det hur­tigt klart, hvor­for Land Rover en­de­ligt sy­nes klar til at sen­de de­res ur-mo­del på pen­sion.

Det er som at tra­e­de ind i en sort­hvid film. Ar­bej­der­ne punkt­s­vej­ser og nit­ter alu­mi­ni­um­ska­ros­se­ri­et sam­men. Alt em­mer af 1950er­ne. He­le kon­struk­tio­nen er la­vet, så den er ta­et på umu­lig at sa­et­te en ro­bot til at ud­fø­re.

En ja­pansk le­an-eks­pert vil­le en­ten ka­ste sig på sit samu­ra­isva­erd med det sam­me, el­ler se det som den ul­ti­ma­ti­ve ud­for­drin at ef­fek­ti­vi­se­re ka­ros­se­ri­kon­struk­tio­nen. For gu­der­ne skal vi­de, at jeg har set fast­foodre­stau­ran­ter, der sy­nes me­re ef­fek­tivt sat op end pro­duk­tio­nen af De­fen­der. Fra start til slut har over 400 men­ne­sker haft fin­gre­ne i den fa­er­di­ge bil. Fi­re­hund­re­de! Ba­re to skal ha­ve en dår­lig dag, og så ta­en­der blinkly­set, når du slår vin­du­es­vi­sker­ne til. Den er et ma­re­ridt at kva­li­tets­sik­re. Ro­bot­ter er ke­de­li­ge­re at drik­ke øl med, men de er me­re på­li­de­li­ge, når det hand­ler om bil­pro­duk­tion.

Men Land Rover in­si­ste­rer på, at kva­li­te­ten er i top. Al­le ar­bejds­gan­ge er la­vet, så hver ar­bejds­sta­tion au­to­ma­tisk tjek­ker den fo­re­gå­en­des ar­bej­de, in­den de mon­te­rer de­res bol­te og møtrik­ker.

Ved en­den af sam­lebån­det, hvor de fa­er­di­ge bi­ler tjek­kes, hol­der der kon­se­kvent fem til seks bi­ler un­der he­le be­sø­get. Bi­ler, der er dum­pet kva­li­tets­kon­trol­len og skal til en ek­stra finju­ste­ring.

Ho­ved­rysten­de ind­ta­ger jeg froko­sten. Ta­enk, at så fora­el­det og fejl­bar­lig en bil sta­dig sa­el­ger i stort an­tal.

Ef­ter frokost står den på ter­ra­en­kør­sel. Land Rover har li­net tre bi­ler op. En Se­ri­es I fra 1949, en Se­ri­es II fra 1964 og en De­fen­der fra i år. Iko­net Jeg la­eg­ger ud med at prø­ve De­fen­de­ren. Den har ik­ke de man­ge avan­ce­re­de off-ro­ad­sy­ste­mer, som en ny Ran­ge Rover har. Den har re­duk­tions­gear og ESC, re­sten er op til fø­re­ren.

Lang­somt tril­ler jeg ud på off-ro­ad ba­nen i ha­e­le­ne på de to ve­te­ran­bi­ler. Op ad 28 gra­ders stig­nin­ger, ned ad 40 gra­ders stig­nin­ger, gen­nem an­kel­dyb mud­der, dy­be vand­pyt­ter og ned ad trap­per. Mo­tor­brem­se og snus­for­nuft kla­rer det me­ste. Så la­en­ge den gam­le of­fro­adre­gel om at kø­re så lang­somt som mu­ligt og så hur­tigt som nød­ven­digt over­hol­des, så sy­nes trio­en ustop­pe­lig. Det går op for mig, at en De­fen­der ak­tivt skal kø­res af fø­re­ren, mens en ny Ran­ge Rover kla­rer man­ge af of­fro­ad-ud­for­drin­ger­ne via tek­nik­ken. De­fen­der er in­vol­ve­ren­de, mens en Ran­ge Rover er som en god but­ler, som kla­rer ae­r­ter­ne for dig.

Jeg skif­ter De­fen­de­ren ud med den gam­le Se­ri­es I fra 1949. Den tril­le­de ud fra fa­brik­ken, da Dron­ning Mar­gret­he var ni år gam­mel, Na­to var den­gang det ny­e­ste nye, og Mars­hall-hja­el­pen red­nings­kran­sen, der holdt Vest­eu­ro­pa fly­den­de. Men den er i bed­re form end de fle­ste 66-åri­ge, jeg ken­der. Dens 1,6-li­ters ben­zin­mo­tor har punch,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.