Øko­bus­sen

BT - - BILER -

FA­MI­LIE-ØKO Der var en­gang, hvor øko­bi­ler var små, uud­hol­de­li­ge stør­rel­ser. De var sa­en­ke­de og ukom­fortab­le, bød på mini­malt med plads, og hav­de grim­me fa­el­ge de­sig­net til at mind­ske vind­mod­stan­den. Alt­sam­men med det for­mål at tvin­ge for­bru­get ned på om­kring 22 km/l. Men de se­ne­ste 10 år har budt på en lang ra­ek­ke be­spa­rel­ses­in­nova­tio­ner, der be­ty­der, at Ci­troën nu kan pra­le af at ha­ve en syv-per­so­ners Ci­troën Grand C4 Pi­cas­so med 120 di­e­sel­he­ste på pro­gram­met med et op­gi­vet for­brug ved blan­det kør­sel på 25,6 km/l. Alt­så en stor 7-per­so­ners MPV med en bra­end­sto­fø­ko­no­mi, der er bed­re end en fi­re år gam­mel al­min­de­lig Ci­troën C4 1,6 HDi med 92 hk. Den pra­este­re­de blot 23,8 km/l på pa­pi­ret.

Det ly­der im­po­ne­ren­de. Men i dis­se Di­e­sel­ga­te-ti­der er det vig­tigt at for­hol­de sig en smu­le kri­tisk til de mas­si­ve land­vin­din­ger udi sa­enk­ning af bra­end­stof­for­bru­get. Til bil­pro­du­cen­ter­nes for­svar skal det ly­de, at det op­giv­ne for­brug al­drig har af­spej­let vir­ke­lig­he­den. Den lidt te­o­re­ti­ske test­cy­klus, bi­ler­ne te­stes i for at få eu­ro­norm-op­gi­vel­sen, er en EU-op­fin­del­se, der først og frem­mest fun­ge­rer i et la­bo­ra­to­ri­um. Den gi­ver et fint ind­tryk af, hvor for­skel­li­ge bil­mo­del­ler lig­ger i for­hold til hin­an­den. Ik­ke i for­hold til vir­ke­lig­he­den. Vo­res tests har gang på gang vist, at vi skal for­ven­te et for­brug, der lig­ger 10-15 pct. hø­je­re end det, der er op­gi­vet. Danmarks grøn­ne­ste MPV Grand C4 Pi­cas­so er mar­ke­dets mest øko­no­mi­ske syv-per­so­ners bil. Den er byg­get til bør­ne­fa­mil­li­er­ne, og her lø­ser den ty­pisk to op­ga­ver. Den age­rer til-og-fra-ar­bej­de mo­bil for en­ten mor el­ler far, og så tra­ek­ker den la­es­set hver som­mer på den år­li­ge bil­fe­rie syd­på. Så­dan er te­sten her og­så strik­ket sam­men.

Før­ste del kla­rer den uden an­ma­er­k­nin­ger. Den kø­rer tre gan­ge 120 km på mo­tor­vej, lan­de­vej og lidt by­kør­sel med et for­brug på 20 km/l. Det er en af­vi­gel­se på over 20 pct. – li­ge på gra­en­sen af det ac­cep­tab­le. Men det er halv­koldt og regn­vejr, og det ko­ster lidt. Som pend­ler­bil le­ve­rer den fin kø­re­kom­fort, et frem­ra­gen­de ud­syn og over­blik i tra­fik­ken, og kun i ta­et by­tra­fik op­le­ves den så stor, som den re­elt er. En de­tal­je, jeg hur­tigt la­e­rer at sa­et­te pris på, er dens vej­ba­ne-af­vi­gel­ses-ad­var­sels­sy­stem. Når bi­len no­te­rer sig, at du er ved at kryd­se en stiplet el­ler op­truk­ken linje uden først at ha­ve blin­ket, vi­bre­rer sik­ker­heds­se­len gan­ske let. Jeg er be­gej­stret. Det er ty­pisk fransk in­nova­tions­lo­gik, der langt over­går kon­kur­ren­ter­nes uud­hol­de­li­ge hyle­to­ner el­ler blin­ken­de lam­per ved sam­me for­te­el­se. Ud­for­dret på Au­to­ba­hn Na­e­ste eta­pe er fe­ri­e­tu­ren. Bi­len pak­kes, un­ger­ne mon­te­res bagi, og kur­sen sa­et­tes mod Berlin. En klas­sisk dan­sker­desti­na­tion, og en tur der by­der på bå­de Au­to­ba­hn og by­kør­sel. Her får den 1,6-li­ters di­e­sel­ma­ski­ne sin sag for. Det er sam­me mo­tor, der lig­ger i et hav af an­dre spa­re­mo­bi­ler – li­ge fra Peu­geot 208 til Ford Fo­cus. Men en syv-per­so­ners MPV er en stør­re mund­fuld, end en al­min­de­lig fa­mi­lie­bil i Gol­f­klas­sen. Op til 110 km/t går det fint. Bå­de med for­brug og kraf­tover­skud. Men der­ef­ter går det ned ad bak­ke – på beg­ge om­rå­der. Ved 130-140 km/t – som er ga­engs mar­chha­stig­hed på au­to­ba­hn – lig­ger for­bru­get på om­kring 15-16 km/l, og over­ha­lin­ger fo­re­ta­ges kun med so­lid plan­la­eg­ning. El­lers får man et utå­l­mo­digt BMW-logo helt op i ba­gr­u­den.

For at få for­bru­get ned, har bi­len en 6-trins au­to­mat­gear­kas­se. Den sik­rer, at skif­te­ne fo­re­ta­ges, når det er øko­no­misk bedst og ik­ke ef­ter fø­re­rens ge­hør. Du kan og­så få mo­del­len med ma­nu­elt gear, men den er op­gi­vet til 25 km/l iste­det for 25,6 km/l som ver­sio­nen med au­to­mat­gear. Gea­ret skif­ter fint og blødt, og da vog­nen ik­ke er ta­enkt til sport­s­lig kør­sel, er skif­te­kom­fort mar­kant vig­ti­ge­re end skif­te­ha­stig­he­der, så au­to­mat­gear­kas­sen gør det godt. Men bra­end­sto­fø­ko­no­misk kni­ber det. Berlin T/R På Berlin-eta­pen pra­este­rer den 17 km/l. Det sam­le­de for­brug på he­le testu­gens små 1.400 km lan­der på 18,2 km/l. Det er for langt fra de op­giv­ne 25,6 km/l. Til bi­lens for­svar skal det si­ges, at den er tungt la­stet og kø­rer ved høj ha­stig­hed på mo­tor­vej på na­e­sten to tred­je­de­le af tu­ren. Det ko­ster.

Om den i vir­ke­lig­he­den er mar­ke­dets mest øko­no­mi­ske MPV, må kom­me an på en stør­re an­lagt bra­end­stof­test. Men selv­om den ik­ke når i mål på for­brugs­for­vent­nin­gen, er det sta­dig re­la­tivt im­po­ne­ren­de, at en 7-per­so­ners mi­ni­bus trods alt pra­este­rer ta­et på 20 km/l.

Re­sten af pak­ken er sva­er at sa­et­te en fin­ger på. Bru­ger­fla­de og fa­mi­lie­prak­ti­ka­li­tet er i højsa­e­det. På den sid­ste del af tu­ren hjem i mør­ke, er un­ger­ne tra­et­te. Men de to sto­re di­gi­tal­dis­plays til navi­ga­tion og spe­edo­me­ter, ly­ser ka­bi­nen kraf­tigt op. Et en­kelt tryk på en knap, sluk­ker dog alt an­det lys en spe­edo­me­te­ret. Ik­ke en Ci­troën op­fin­del­se, men en egen­skab, der un­der­stre­ger bi­lens funk­tio­nel­le kva­li­te­ter.

Ci­troën Grand C4 Pi­cas­so

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.