Hon­das døds­synd

BT - - BILER -

SU­PER-GTI kun­ne, for at få vin­ter­da­ek mon­te­ret i ti­de, men fir­ma­et blev desva­er­re over­ha­let in­denom af årets før­ste sne. Ik­ke op­ti­malt til en for­hjul­stra­ek­ker med 310 hk og en top­fart på 270 km/t.

Det kan dog ik­ke va­e­re an­der­le­des - og hel­dig­vis for me­ka­ni­ke­ren er der en gi­gan­tisk ha­e­kvin­ge, som for­vand­ler Ty­pe R til en for­stør­ret og me­get blå ind­købs­vogn, som den står der og fed­ter i sne­en. Godt, at de har lo­vet plus­gra­der se­ne­re på ugen, hvor jeg ta­ger for­bi nog­le sno­e­de ve­je, som og­så er hjem­stavn for Syds­venska Ral­ly – der bur­de bi­len fø­le sig me­re hjem­me. Bag om Ty­pe R Først skal vi bag om den nye Hon­da Ci­vic Ty­pe R. Den re­pra­e­sen­te­rer nem­lig no­get na­er en me­ka­nisk døds­synd for det ja­pan­ske ma­er­ke, der nu har valgt at sa­et­te tur­bo på Ty­pe R. Grund­la­eg­gen­de er Power-GTI’er­ne stuk­ket af de se­ne­re år, og for at føl­ge med og kun­ne klem­me sig igen­nem for­brug­s­tests med ha­e­der­li­ge re­sul­ta­ter, er der in­gen vej udenom tur­bo.

For net­op Hon­da, er det som at sa­el­ge ud af ar­ve­søl­vet - og det har ga­ran­te­ret få­et vis­se in­ge­ni­ø­rer og en­tu­si­a­ster til at bi­de sig i kno­er­ne. Hon­das hur­ti­ge bi­ler har nem­lig først og frem­mest va­e­ret kendt for én ting – om­drej­nin­ger. De tid­li­ge­re Ty­pe R mo­del­ler skul­le pi­skes til 8.000 o/min, el­ler der­over, for at fø­re­ren kun­ne få mest ud af dem. Det var en udfordring og en for­nø­jel­se. For­de­len var en knivskarp spe­e­der­re­spons, mens ulem­pen var man­gel på bund­tra­ek. Bund­tra­ek­ket Er der en ting, som den nye mo­del har, er det bund­tra­ek. Den tra­ek­ker ger­ne af­sted som et loko­mo­tiv al­le­re­de fra 1.000 o/min, og fra 2.500 o/ min er al­le 400 Nm klar til at ri­ste for­hju­le­ne.

Bag rat­tet be­ty­der det, at den­ne Ty­pe R kan kø­res me­get an­der­le­des end for­ga­en­ger­ne. Tur­bo­tø­ven er me­get be­gra­en­set, og selv­om spe­e­der­re­spon­sen ik­ke er ka­ta­nasva­erds skarp, re­a­ge­rer mo­to­ren med det sam­me. Men hvad med ev­nen til at ta­ge om­drej­nin­ger, skri­ger en­tu­si­a­ster­ne.

Ba­re ro­lig. Mo­to­ren i Ty­pe R snur­rer lystigt til 7.000 o/ min, og ef­fek­ten er stødt sti­gen­de, men for at va­e­re ae­r­lig er det sja­el­dent, at du når derop på lan­de­vej, for Ty­pe R er sim­pelt­hen så svi­ne­hur­tig, at du først og frem­mest skal va­e­re for­sig­tig for ik­ke at la­ve hjul­spin – og­så på den an­den si­de af 100 km/t. Og for det an­det kan du sag­tens lig­ge i tred­je gear, for der er mas­ser af power i he­le mo­to­rens re­gi­ster til at slyn­ge dig mod na­e­ste sving. I min bog be­står mo­to­ren med bra­vour. Kra­ef­ter­ne er monu­men­tale og til rå­dig­hed altid. Det gør må­ske ik­ke la­en­ge­re Ty­pe R unik, men ham­ren­de ef­fek­tiv. Svensk ral­ly-ru­te Det ma­er­kes og­så, da de syds­ven­ske ve­je skal for­ce­res. Der er plus­gra­der, men as­fal­ten er våd og fed­tet, og fle­re ste­der er der til­med grus. Al­li­ge­vel vir­ker det fak­tisk til, at Ty­pe R er li­geg­lad.

In­drøm­met, vi er et styk­ke fra ral­ly-tem­po, og og­så fra Ty­pe R’s egen gra­en­se, men tem­po­et er al­li­ge­vel højt spe­ci­elt hvis man ta­ger bi­lens han­di­cap i be­tragt­ning. Ind­tryk­ket man ef­ter­la­des med er ba­re, at Ty­pe R kan kla­re me­get me­re. Mo­to­ren kan gi­ve me­get me­re, de mas­si­ve Brem­bo-brem­ser kan brem­se me­get me­re, og det de­li­ka­te og tungt-va­eg­te­de sty­re­tøj kom­mu­ni­ke­rer et 3D-kort af un­der­la­get op til dig, så du ved, at der kan dre­jes me­re, hvis det bli­ver nød­ven­digt.

Kort sagt kø­rer Ty­pe R på skin­ner, og der er så me­get me­re at gi­ve fra bi­lens si­de, for jeg har ik­ke en­gang ak­ti­ve­ret +R-knap­pen på ven­stre si­de af rat­tet. Den aen­drer spe­e­der­re­spons, sty­re­tø­jet og un­der­vog­nen bli­ver hår­de­re.

+R aen­drer fak­tisk Ty­pe R til en rå bør­ste, og det pas­ser godt til det me­get out­re­re­de ud­se­en­de med den gi­gan­ti­ske ha­eks­poi­ler, fi­re fe­de ud­stød­nings­rør og de sto­re, sor­te fa­el­ge med rø­de, mas­si­ve brem­ser bag­ved, som hy­ler hver gang, du brem­ser. Ty­pe R sma­ger af ra­ce, og det er sejt. Den nye mo­tor kun­ne ha­ve va­e­ret en me­ka­nisk døds­synd, men Hon­da und­går den, og i ste­det til­fø­rer tur­bo­en nye di­men­sio­ner til Ty­pe R-kø­reg­la­e­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.