Ny ned­t­ur - nu er pres­set mas­sivt

BT - - VM I DANMARK -

NYT NE­DER­LAG. NY ned­t­ur. End­nu en gang ud­spil­let – i hvert fald i fle­re pe­ri­o­der– på hjem­me­ba­ne i Boxen. Dan­mark en­trer ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne med to rig­tig dår­li­ge op­le­vel­ser i sport­st­a­sken. Og kan for al­vor ma­er­ke knivbla­dets kol­de stål pres­se mod stru­ben. Alt­så så­dan i hånd­bold­ma­es­sig for­stand.

Det hav­de de selv­føl­ge­lig kun­net uan­set Mon­te­ne­gro-kam­pens ud­fald i og med, at vi nu går ind i knald-el­ler-fald kam­pe­ne. Men med kam­pe­ne mod Mon­te­ne­gro og Un­garn in men­te er det ik­ke just et dansk mand­skab, der kom­mer sur­fen­de på en ti me­ter høj selv­til­lids­bøl­ge, som nu skal op mod Sve­ri­ge i mor­gen.

Og der­for er jeg me­re be­kym­ret end en skuf­fen­de tred­je­plads i grup­pen i før­ste om­gang in­di­ke­rer. OP­GØ­RET MOD SVE­RI­GE er ek­stremt vig­tigt for dansk kvin­de­hånd­bold som hel­hed. Dan­mark skal i kvart­fi­na­len for at sik­re sig en plads i den OL-kva­li­fi­ka­tion, som er det alt­over­skyg­gen­de mål ved slut­run­den og sam­ti­dig mindste­kra­vet fra Team Dan­mark.

Skul­le Dan­mark ta­be til Sve­ri­ge, hvil­ket på in­gen må­de vil va­e­re sen­sa­tio­nelt, som tin­ge­ne ser ud li­ge nu, vil VM bli­ve en dun­dren­de fi­a­sko, og en så tid­lig exit ri­si­ke­rer at sa­et­te dansk kvin­de­hånd­bold al­vor­ligt til­ba­ge.

Den re­sul­tat­ma­es­si­ge til­ba­ge­gang og en kik­set OL-kval vil be­ty­de, at he­le den nye – til­tra­eng­te I kam­pen mod Mon­te­ne­gro mang­le­de der i sto­re pe­ri­o­der vil­je fra spil­ler­nes si­de. Den ene­ste spil­ler, der set over he­le kam­pen vi­ste, at hun virkelig vil­le det, var un­ge An­ne Mette Han­sen – ener­gi, som kom med til­gan­gen af Klavs Bruun Jør­gen­sen og Sø­ren Her­skind, bli­ver af­løst af tri­stes­se og tungsind. Og det er der ik­ke råd til. Det var det, an­sa­et­tel­sen af et nyt tra­e­ner­team skul­le ret­te op på. DA JAN PYT­LI­CK blev fy­ret, var det ef­ter en år­ra­ek­ke med et kvin­delands­hold i en sløj for­fat­ning på grund af dår­lig in­tern stem­ning og tvivls­om­me re­sul­ta­ter – mi­nus VM-bron­ze­me­dalj­en i 2013 – og kvin­der­ne tra­eng­te i den grad til et spark bagi og et nyt ud­tryk. Det har de i før­ste om­gang få­et. I hvert fald før VM. For spil­le­ma­es­sigt har de dan­ske pra­e­sta­tio­ner på Boxens halgulv skuf­fet.

I kam­pen mod Mon­te­ne­gro mang­le­de der i sto­re pe­ri­o­der vil­je fra spil­ler­nes si­de. Den ene­ste spil­ler, der set over he­le kam­pen vi­ste, at hun virkelig vil­le det, var un­ge An­ne Mette Han­sen. I sig selv tan­ke­va­ek­ken­de, at Dan­mark skal sa­et­te sin lid til en 21-årig spil­ler. Hun var den ene­ste, der kon­se­kvent tur­de lø­be di­rek­te ind i ta­e­ske­ne i det fy­sisk sta­er­ke og små­b­ruta­le mon­te­ne­grin­ske for­svar. Den ene­ste med den nød­ven­di­ge kom­pro­mis­løs­hed i sit spil. I pe­ri­o­der gjor­de Lou­i­se Bur­gaard det og­så, skal det ret­fa­er­dig­vis si­ges. Men det var ik­ke kon­ti­nu­er­ligt.

Sti­ne Jør­gen­sen og Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, der beg­ge er to helt cen­tra­le skik­kel­ser i den dan­ske of­fen­siv, vir­ke­de, da Dan­mark blev sat af i før­ste halv­leg, beg­ge ban­ge for at få krøl­let trøj­en af den mon­te­ne­grin­ske de­fen­siv. DAN­MARK FIK RE­SUL­TAT­MA­ES­SIGT ret­tet op på mi­se­ren i an­den halv­leg, hvor de kom bed­re med i spil­let, men det vir­ke­de me­re som et ud­tryk for, at Mon­te­ne­gro slap gas­hånd­ta­get, end det lig­ne­de over­be­vi­sen­de dansk kva­li­tet.

Men uan­set hvad blev kam­pen en un­der­streg­ning af de spil­le­ma­es­si­ge pro­ble­mer, som Klavs Bruun & co. slås med. Kon­tra­fa­sen fun­ge­rer ik­ke. Hver­ken i før­ste el­ler an­den bøl­ge. Der er sta­dig for man­ge pro­ble­mer med for­sva­ret, hvor styr­mand Rik­ke Skov na­e­sten lig­ner den mest usik­re af al­le. Over­tals­spil­let er sta­dig ik­ke i na­er­he­den af at sid­de i ska­bet.

An­gre­bet bli­ver for ste­reo­typt, og mod­stan­der­ne har for let ved at luk­ke de dan­ske bag­spil­le­re ned. Kri­sti­na Kri­sti­an­sen – he­le om­drej­nings­punk­tet for det dan­ske angreb – er en skyg­ge af sig selv og ev­ner ik­ke at sa­et­te spil­let op­ti­malt op, li­ge­som hun slet ik­ke er så far­lig selv, som vi ken­der hen­de fra liga­en, hvor hun er top­sco­rer. Streg­spil­let er slet ik­ke den for­ce, det skul­le va­e­re, og Mette Grav­holts an­tal af scor­in­ger er over­gå­et af an­tal­let af fejl­scre­e­nin­ger og ind­spil, som gli- der hen­de af ha­en­de. DER­U­D­OVER VEN­TER DER nu land­stra­e­ner­tea­met et gi­gan­tisk men­talt ar­bej­de i for­hold til at ban­ke no­get selv­til­lid ind i spil­ler­ne, som ty­de­lig­vis kaemper med den del. Der kom en smu­le me­re at­ti­tu­de og ud­strå­ling i an­den halv­leg, da Dan­n­mark spi­ste lidt af det mon­te­ne­grin­ske for­spring, men det er sta­dig et dansk lands­hold, der skal pra­e­sen­te­re sig selv i en helt an­der­le­des over­be­vi­sen­de ud­ga­ve i ot­ten­de­dels­fi­na­len mod Sve­ri­ge, hvis det her VM ik­ke skal en­de i den helt sto­re hjem­me­ba­ne­fi­a­sko.

KARAKTERBOGEN

SAN­DRA TOFT RIK­KE POUL­SEN RIK­KE SKOV AN­NA SOP­HIE OK­KELS AN­NE METTE PE­DER­SEN MA­RIA FISKER AN­NE METTE HAN­SEN METTE GRAV­HOLT PER­NIL­LE HOLMS­GAARD STI­NE BOD­HOLT NI­EL­SEN LI­NE JØR­GEN­SEN KRI­STI­NA KRI­STI­AN­SEN ANN GRE­TE NØR­GAARD TRI­NE ØSTER­GAARD LOU­I­SE BUR­GAARD STI­NE JØR­GEN­SEN KLAVS BRUUN JØR­GEN­SEN

7 UB 02 UB 00 02 10 00 02 02 UB 00 UB 02 4 02 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.