Dra­ma på sce­nen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SCE­NEN ER SAT Ru­dy og Pa­tri­ck.

Men folk måt­te ven­te med tå­l­mo­dig­hed, for først skul­le bok­ser­ne til de øv­ri­ge kam­pe i af­ten pra­e­sen­te­res og ve­jes. Klok­ken run­de­de 16.32, og så trå­d­te Ru­dy Mar­kus­sen en­de­lig op på va­eg­ten til sto­re buh-råb. Idet han stil­le­de sig op, lød der og­så et brag, og så var der el­lers skudt fjer ind over sce­nen. ’Kyk­ke­liky, kyk­ke­liky’ lød det i sam­me se­kvens fra Pa­tri­ck Ni­el­sens støt­ter på den ene si­de af sce­nen. Dra­ma Da Pa­tri­cks ind­vej­ning var over­stå­et, var det tid til den sa­ed­van­li­ge ’face to face’, hvor bok­ser­ne stil­ler op og ser hin­an­den di­rek­te ind i øj­ne­ne. Men det end­te let­te­re ka­o­tisk. Dra­ma­et blev in­ten­si­ve­ret, da Pa­tri­ck na­er­me­de sig Ru­dy, stod de kun få mil­li­me­ter fra hin­an­den. Og så fik Ru­dy et ka­em­pe skub – til de fle­stes for­bløf­fel­se.

I se­kun­der­ne ef­ter den over­ra­sken­de ud­gang på de to kamp­ha­ners ’mø­de’ på sce­nen her­ske­de der kaos. Tem­pe­ra­tu­ren var strø­get yder­li­ge­re i vej­ret. De to bok­se­lej­re var hur­tigt ad­skilt, og den før­ste bok­ser, som BT mød­te i se­kun­der­ne ef­ter det vil­de dra­ma, var Ru­dy Mar­kus­sen. Han var let­te­re cho­ke­ret, om end og­så ri­me­lig fat­tet.

»Pa­tri­ck fø­ler sig ut­ro­ligt pres­set. Jeg kun­ne se, hans mund og alt mu­ligt kør­te på ham. Han vir­ker pres­set over si­tu­a­tio­nen og ut­ro­ligt ta­endt,« sag­de han og fort­sat­te:

»Jeg står vist og kig­ger va­ek, og så plud­se­lig skub­ber han. Det er usport­s­ligt, dår­lig op­før­sel – et dår­ligt men­ne­ske. Et godt råd til al­le hans sponso­rer: Flå ma­er­ker­ne af ham. Det er pin­ligt for al­le hans sponso­rer.« ’Det var fedt’ Da stem­nin­gen og ka­os­set lang­somt var for­duf­tet, blev BT og an­dre me­di­er in­vi­te­ret op i Pa­tri­ck Ni­el­sens pri­va­te VIP-lo­un­ge. Her stod en top­ta­endt Pa­tri­ck og bok­se­de ud i luf­ten med ret­ning mod det ban­ner, som bru­ges i bran­din­gen af kam­pen. Ru­dy vs. Pa­tri­ck – ’Ondt blod’, lød på­skrif­ten. Pa­tri­ck var fuld­sta­en­dig fat­tet og af­kla­ret med det, der li­ge var ha­endt.

»Jeg skub­be­de ham, for­di jeg er så klar, som jeg over­ho­ve­det kan va­e­re. Jeg vil­le ba­re ger­ne i gang, så der­for tog vi li­ge hul på byl­den. Det var mig, der fak­tisk tog hul på byl­den, og jeg fik pres­set lidt ud af Ru­dy. Så det var fedt,« sag­de han. Og det var åben­bart ik­ke før­ste gang, han skub­be­de på en sce­ne.

»Jeg har skub­bet et par gan­ge før, så det ple­jer jo fak­tisk lidt at va­e­re min stil. Så det over­ra­ske­de mig lidt, at Ru­dy ik­ke var klar på det i dag.«

Det he­le end­te alt­så – igen – med et fre­aks­how. En ond stem­ning og ondt blod. Og et skub fra Pa­tri­ck til Ru­dy. Hvem, der de­ler den sta­er­ke­ste ga­ve ud, fin­der vi al­le sam­men ud af i af­ten. For så ga­el­der det: 38-åri­ge Ru­dy fra Ama­ger skal kryd­se na­e­ver med 24-åri­ge Pa­tri­ck fra Al­bert­slund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.