E ORD IN­DEN BLOD’ ’Pa­tri­ck kan be­de alt det han vil’ DAG­BOG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NU ER DET en­de­lig tid. Der har va­e­ret me­get snak og po­r­styr i me­di­er­ne, og det bli­ver godt, at vi får det lagt bag os nu. Jeg tror og­så, at folk er ved at va­e­re tra­et­te af at hø­re på det. Så det ser jeg frem til.

Ved det sid­ste pres­se­mø­de var der igen en hel mas­se bal­la­de, men jeg har slet ik­ke brugt tid på Si­mon Lundt el­ler Pa­tri­cks op­før­sel. Jeg har højst gri­net lidt af det.

Nu gla­e­der jeg mig i ste­det til at hø­re al­le til­sku­er­ne i Brønd­by Hal­len og kom­me op og slå Pa­tri­ck. Fø­lel­sen af at gå ind for­an så man­ge men­ne­sker, der er på min si­de, gi­ver et mig et ki­ck. Og det her bli­ver et ka­em­pe brag.

Folk ta­ler om, at jeg ik­ke har bok­set man­ge om­gan­ge i langt tid, men hør nu, he­le min kar­ri­e­re har alt­så va­e­ret ba­se­ret på ik­ke at bok­se man­ge om­gan­ge.

Pa­tri­ck er den, der har bok­set man­ge om­gan­ge, og det er lo­gisk, hvis han vil tra­ek­ke den ud i lang­drag. Når man som jeg er ’pun­cher’, så er det nor­malt, at jeg stop­per kam­pe­ne tid­ligt. De an­dre bok­se­re er ik­ke så var­me, når de kom­mer op i rin­gen og bli­ver ramt.

Det kra­e­ver me­get ener­gi at kom­me med de her sto­re eks­plo­sio­ner, og der­for er jeg of­te i bed­re form end an­dre, for­di det tap­per en for ener­gi at la­de ka­no­nen.

Det kan godt va­e­re, at jeg al­drig er gå­et man­ge om­gan­ge, men jeg har gen­nem he­le min kar­ri­e­re tra­e­net til, at jeg kun­ne gø­re det, hvis det blev nød­ven­digt. Jeg ved, at jeg kan gå 24 om­gan­ge, hvis det skul­le va­e­re. DER BLEV VED se­ne­ste pres­se­mø­de og­så så­et tvivl om min tra­e­ner og mit team fra Pa­tri­cks ma­na­ger, Si­mon Lundt. Og kun fra ham. Det, han glem­te at forta­el­le, var, at jeg jo har gar­de­ret mig med end­nu en bok­se­tra­e­ner, Joel, og en fy­sisk tra­e­ner, der beg­ge er top­pen in­den for hver de­res felt. Så jeg kun­ne ik­ke få et bed­re team bag mig. Jeg har og­så en tra­e­ner på, som el­lers ar­bej­der med MMAka­em­pe­re, og han har vej­ledt mig he­le vej­en, og det har gjort mig men­talt sta­er­ke­re end no­gen­sin­de.

Man kun­ne og­så spør­ge Si­mon Lundt, hvad hans eks­per­ti­se in­de for ma­na­ge­ment egent­lig er? Han har haft med mig, Mads Lar­sen og Mik­kel Kes­sler at gø­re, og han har in­gen Nu gla­e­der jeg mig i ste­det til at hø­re al­le til­sku­er­ne i Brønd­by Hal­len af os til­ba­ge la­en­ge­re...

Jeg har ik­ke no­gen over­troi­ske ting, jeg gør i af­ten, før kam­pen. Det hav­de jeg tid­li­ge­re, men nu ved jeg, hvad jeg står for, og jeg har en kon­kret op­ga­ve, der skal ud­fø­res. Det er min plan i af­ten. Jeg skal ik­ke be­de op til gu­der­ne med luk­ke­de øj­ne el­ler rø­re rin­gen, li­ge­som Pa­tri­ck altid gør. Han kan be­de, alt han vil, men det er ik­ke det, der af­gør det.

Til sidst vil jeg ba­re tak­ke for støt­ten he­le vej­en igen­nem. Det har va­e­ret fan­ta­stisk at ma­er­ke, at be­folk­nin­gen ik­ke gi­der alt mu­ligt pis, men kan li­de, at jeg og mit team er helt ne­de på jor­den.

De har gen­nem­sku­et Si­mon Lundt og Pa­tri­ck. Jeg tror, at be­folk­nin­gen har truf­fet de­res hold­ning til de der dren­ge på den an­den si­de. Tak til jer og tak til Ama­ger. God kamp!

»Jeg hå­ber mest af alt, at de kan le­ve op til den hy­pe, der har va­e­ret. De kom­mer til at sla­e­be bå­de po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve ting med i rin­gen. Pa­tri­ck har va­e­ret su­per ak­tiv gen­nem he­le sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re. Han har bok­set 182 om­gan­ge i si­ne seks år. I den pe­ri­o­de har Ru­dy kun bok­set 19 om­gan­ge. Det er den sto­re for­skel.

Ru­dys chan­ce lig­ger i de før­ste fem om­gan­ge. Jeg tror ik­ke på, at Ru­dy kan vin­de på po­int. Men hvis Ru­dy ram­mer Pa­tri­ck, er det be­stemt en mu­lig­hed, at han kan stop­pe Pa­tri­ck. Det vil der og­så va­e­re mu­lig­hed for. Jeg sy­nes, det er lang tid si­den, vi har set Pa­tri­ck bok­se på et højt ni­veau.« »Jeg hol­der selv­føl­ge­lig mest med Ru­dy Mar­kus­sen. Det er ham, jeg ken­der. Ru­dy har et godt slag, og bok­se­ma­es­sigt er Ru­dy et ni­veau over Pa­tri­ck. Pa­tri­ck er ik­ke så god tek­nisk, så jeg kan sag­tens se Ru­dy ud­bok­se ham. Jeg kan ik­ke se, hvor­for han ik­ke skul­le kun­ne gø­re det. Mit håb er, at han stil­le og ro­ligt ud­bok­ser ham. Det kan Ru­dy godt.

Men selv­føl­ge­lig er Pa­tri­ck fa­vo­rit. Han har bok­set i man­ge år og holdt sig i gang. Det er hans sto­re for­del. Ru­dy har haft lange pau­ser fle­re gan­ge og har ik­ke om­gan­ge­ne i krop­pen. Til gen­ga­eld er Ru­dy lysår for­an Pa­tri­ck, hvad an­går tek­nik. Ud­fal­det kom­mer an på da­gen, og hvor­dan Ru­dy er i ho­ve­d­et.«

»Når man ser, hvor­dan Pa­tri­ck er ran­ge­ret, så bør han kun­ne ta­ge den. Men jeg må si­ge, at i mi­ne øj­ne er den ri­me­lig åben. Som al­le an­dre ser jeg Ru­dys chan­ce i, at han slår hårdt. Han skal gå ind og gø­re det fa­er­digt ri­me­ligt hur­tigt. Bli­ver kam­pen gam­mel, kun­ne jeg fo­re­stil­le mig, at ung­dom­men sejrer. Umid­del­bart vil jeg vur­de­re, at kam­pen er 50/50.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.