Sig und­skyld til Giroud

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OLI­VI­ER GIROUD ER en af Ar­se­nals mest om­dis­ku­te­re­de spil­le­re. Jeg ken­der rigtigt man­ge Ar­se­nal-fans, som al­drig har ta­get Oli­vi­er Giroud til sig. De el­sker Mezut Özil og vil for­sva­re ham til ver­dens en­de, men når det ga­el­der den fran­ske forward, er der en ud­bredt skep­sis. Han er for ar­ro­gant. Han er for ube­va­e­ge­lig. Han mi­ster for man­ge bol­de. Han la­ver ik­ke nok mål.

Hver ene­ste som­mer skal Oli­vi­er Giroud og­så la­eg­ge øre til Ar­se­nal-sup­por­ter­nes for­håb­nin­ger om en ny an­gri­ber. Køb Hi­gu­aín. Køb Ca­va­ni. Køb Ben­ze­ma. Men må­ske skul­le Ar­se­nal-sup­por­ter­ne ba­re la­e­re at el­ske ham, de har. For han bli­ver bed­re og bed­re.

Kul­mi­na­tio­nen på Girouds støt sti­gen­de form­kur­ve blev nå­et for­le­den af­ten, da han med et hat­tri­ck mod Olym­pi­akos send­te Ar­se­nal vi­de­re i Cham­pions Le­ague. Men det har va­e­ret un­der­vejs la­en­ge. EF­TER MIN ME­NING er den mest re­el­le må­de at må­le an­gri­be­res må­l­form på at kig­ge på, hvor man­ge mi­nut­ter de bru­ger på at la­ve de­res mål. Det gi­ver ik­ke me­get me­ning at må­le på mål pr. kamp, da en ind­skift­ning fem mi­nut­ter før tid og­så ta­el­ler som en kamp. Og hvis man kig­ger på Oli­vi­er Girouds kur­ve over mål pr. spil­le­mi­nut i Pre­mi­er Le­ague i hans tid i Ar­se­nal, er der grund til at gla­e­de sig. I 2012/13 score­de Giroud 11 mål og brug­te 211 min. pr. stk. I 2013/14 score­de Giroud 16 mål og brug­te 193 min. pr. stk. I 2014/15 score­de Giroud 14 mål og brug­te 133 min. pr. stk. Og i den­ne sa­e­son er det ble­vet nok en tand bed­re, idet Giroud kun har brugt 110 mi­nut­ter pr. mål på at sco­re si­ne ot­te mål i Pre­mi­er Le­ague. Ef­ter 15 spil­ler­un­der er det kun Ja­mie Var­dy og Ser­gio Agüero, der lig­ger bed­re. De øv­ri­ge må­l­ma­ge­re som Ro­me­lu Lukaku, Har­ry Ka­ne og Odion Ig­ha­lo bru­ger la­en­ge­re tid pr. scor­ing. La­eg der­til den ik­ke uva­e­sent­li­ge de­tal­je, at der kun er et ene­ste af Girouds 49 mål i Pre­mi­er Le­ague, der er sco­ret på straf­fes­park. Men det kan jo va­e­re, det aen­drer sig ef­ter, at fransk­man­den stod for pres­set og score­de det us­and­syn­ligt vig­ti­ge mål til 3-0 mod Olym­pi­akos fra 11-me­ter-plet­ten. HVAD ER PRO­BLE­MET så? Ja, al­ting har jo en år­sag, og som jeg kan se det, kan der va­e­re en ra­ek­ke grun­de til, at Giroud ik­ke er sa­er­lig vel­lidt blandt Ar­se­nals til­ha­en­ge­re.

For det før­ste er han op­pe mod nog­le al­vor­li­ge skyg­ger fra for­ti­den. Når vi snak­ker Ar­se­nal og sto­re målsco­re­re, er det jo folk som Ian Wright, Thier­ry Hen­ry og Ro­bin van Per­sie, vi ta­ler om. Det ni­veau har Giroud ik­ke, men der er man­ge, som vil få pro­ble­mer, hvis de skal må­les med den bed­ste trio i en klubs hi­sto­rie. Og hvem kun­ne for­lan­ge, at Giroud skul­le le­ve op til de 30 mål, som van Per­sie score­de i sin sid­ste sa­e­son i Ar­se­nal?

For det an­det har Ar­se­nal i Girouds tid ik­ke haft no­get, der min­de­de om et or­dent­ligt al­ter­na­tiv. Når Giroud ik­ke har va­e­ret spil­le­klar, har Wen­ger som re­gel måt­tet flyt­te en kant­spil­ler op på den for­re­ste po­si­tion, for­di folk som Ma­rou­a­ne Cha­makh, Ni­ck­las Bendt­ner og Yaya Sa­nogo ik­ke hav­de den nød­ven­di­ge klas­se. Det har be­ty­det, at Giroud li­ge si­den sin an­komst i som­me­ren 2012 har va­e­ret ene om at le­ve­re må­le­ne fra an­gri­ber-po­si­tio­nen i Ar­se­nal.

For det tred­je er der de rø­de kort. Giroud er ble­vet ud­vist tre gan­ge i sin Ar­se­nal-tid, hvil­ket er for man­ge. Det se­ne­ste rø­de kort mod Di­na­mo Za­greb i Cham­pions Le­ague fik for al­vor folk til at ra­se, for­di det var helt unød­ven­digt og ef­ter­lod re­sten af hol­det i en al­vor­lig kni­be. Som Giroud så si­den hen hjalp Ar­se­nal ud af.

For det fjer­de kom an­gri­be­ren i al­vor­li­ge pro­ble­mer på den pri­va­te front, da de en­gel­ske for­mid­dags­a­vi­ser sid­ste år kun­ne un­der­hol­de med, at den gif­te frans­mand hav­de haft pi­ge­be­søg på va­e­rel­set, når Ar­se­nal hav­de for­be­redt sig til kam­pe­ne ved at ta­ge på ho­tel. Den slags er der så­ma­end man­ge af stjer­ner­ne i Pre­mi­er Le­ague, der har prø­vet, men det gav­ner jo ik­ke li­ge­frem folks om­døm­me. DER FIN­DES ALT­SÅ di­ver­se grun­de til ik­ke at bry­de sig om Oli­vi­er Giroud, men helt ae­r­ligt, Ar­se­nal-fans! Er det ik­ke på ti­de at gi­ve man­den den kre­dit, han fortje­ner? Hvor vil­le I va­e­re uden ham? Det ene­ste, den fran­ske an­gri­ber for al­vor mang­ler, er fart. Alt an­det har han. Han er sta­erk i luf­ten, han kan sco­re med beg­ge ben, han kan spil­le med ryg­gen mod mål, han har må­l­na­e­se, og der er vel i vir­ke­lig­he­den in­gen, der er bed­re til at ti­me si­ne løb til for­re­ste stol­pe end ham.

Var det ik­ke på ti­de at si­ge und­skyld til Giroud?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.