Vil­je til for­an­dring

BT - - INDHOLD -

Op­stil mål, lav en re­a­li­stisk tids­plan og vup­ti så har jeg alt det, jeg øn­sker mig i li­vet. Det vil­le jo va­e­re ut­ro­ligt dej­ligt, hvis det var sandt. Men et sted midt mel­lem re­a­li­stisk tids­plan og mål­stre­gen har ka­e­den det med at sprin­ge af og spl­intres i tu­sind styk­ker. Hvor­for? Tjah må­ske vej­en er bro­lagt med man­gel på vil­je og dår­li­ge und­skyld­nin­ger – el­ler fryg­ten for for­an­dring. Så­dan har man­ge det. Men ik­ke for­fat­ter og tal­ks­how-va­ert Per­nil­le Aa­lund. Det gik op for hen­de, at hun ik­ke var lyk­ke­lig, at ar­bej­det fyld­te for me­get i hen­des liv. Halvan­det år se­ne­re har hun svøm­met sig i form, fun­det ka­er­lig­he­den, sat hu­set til salg og sagt sit job op. Vej­en til for­an­dring har va­e­ret sla­visk og struk­tu­re­ret. La­es om hen­des rej­se i den­ne uges ma­ga­sin og lad dig in­spi­re­re til stør­re el­ler min­dre for­an­drin­ger i dit liv. God (BT) We­e­kend

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.